Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

17.1

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer

Sedan 1997 finns ett nationellt kvalitetsregister för blåscancer. Alla patienter med blåscancer i Sverige anmäls till detta. Där registreras diagnosdatum, ålder, kön, typ av cancer, TNM-kategori, tumörgrad och primär behandling. INCA-baserade formulär för registrering direkt online används genomgående. Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd) i Lund ansvarar för sammanställning av data.

17.1.1

Primär anmälan

Den primära anmälan består av en anmälningsblankett som fylls i när utredningen är klar och en behandlingsblankett som fylls i när primärbehandlingen är avslutad.

17.1.2

Uppföljning

Uppföljningen av individer med icke-muskelinvasiv blåscancer sker efter fem år. Listor på patienter att följa upp sänds ut till respektive klinik från RCC Syd.

17.1.3

Cystektomikomplikationsregistrering

Cystektomikomplikationsregistrering fylls i av enheten där patienten cystektomerats, 90 dagar efter utförd cystektomi. Ingen påminnelse skickas ut, utan den opererande enheten ansvarar själv för att den nationellt gällande registreringen blir utförd.

17.1.4

Registrering av onkologisk behandling

Med start den 1 oktober 2017 registreras systemisk onkologisk behandling av blåscancer i en nationell behandlingsblankett med INCA-baserade formulär.

17.1.5

Registrering av tumörer i njurbäcken, uretär och uretra

Från och med den 1 september 2015 registreras alla patienter med tumör i njurbäcken, uretär och uretra på samma sätt som patienter med urinblåsecancer. Här registreras diagnosdatum, ålder, kön, typ av cancer, TNM-kategori, tumörgrad och primär behandling. INCA-baserade formulär för registrering direkt online används genomgående. Regionalt cancercentrum Syd i Lund ansvarar för sammanställning av data. Registreringen består av en anmälningsblankett som insändes när utredning är klar och en behandlingsblankett som fylls i när primärbehandling är avslutad.

17.2

Cancerregistret

Cancerregistret har funnits sedan 1958 och är ett av landets äldsta hälsodataregister. Registret ger underlag för såväl planering och utvärdering av sjukvård och förebyggande insatser som epidemiologisk och tumörbiologisk forskning.

Cancerregistret är inrättat enligt lag och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7) beskrivs hur samtliga vårdgivare (vilket innefattar regioner, kommuner och privata vårdgivare) är skyldiga att rapportera till cancerregistret. I föreskriften beskrivs också detaljerat vilka tumörtillstånd som ska rapporteras. Trots registrets namn omfattas inte bara elakartade tumörsjukdomar utan även vissa tillstånd som är godartade, premaligna, eller har oklar malignitetspotential ingår i registret.

För de diagnoser som beskrivs i detta vårdprogram så inkluderas samtliga i kvalitetsregistret och någon separat canceranmälan till RCC behövs alltså inte.