Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 1800 mg/m² kroppsyta 3 tim.
2. Dakarbazin Intravenös infusion 500 mg/m² kroppsyta 20 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ny kur dag 15
1. Gemcitabin
Intravenös   infusion
1800 mg/m²
x1
2. Dakarbazin
Intravenös   infusion
500 mg/m²
x1
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Mjukdelssarkom.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus samt kreatinin.
Om kreatinin över normalvärde kontroll av clearance (Cystatin C, Iohexol eller kreatininclearance).
Nedsatt lever- och njurfunktion - Gemcitabin används med försiktighet.

Villkor och kontroller för administration

Gemcitabin ska ges först!
Dakarbazin - starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas. Om perifer infart, infusionstid 2 timmar.
Dakarbazin är ljuskänsligt. Alla beredda lösningar skall därför vara skyddade för ljus också under administrering.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila >1,5, TPK >100 och LPK >2,0. 
Intervallet för behandling förlängs ofta till 21 dagar.
Gemcitabin ger ökad strålkänslighet. Minst en veckas fritt intervall mellan infusion och strålbehandling, både före och efter infusionen.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
TPK < 100 - skjut upp behandlingen en vecka.

Referenser

 • Garcia-del-Muro et al. Randomized phase II study comparing gemcitabine plus dacarbazine versus dacarbazine alone in patients with previously treated soft tissue sarcoma: a Spanish Group for Research on Sarcomas study. J Clin Oncol. 2011 Jun 20;29(18):2528-33.

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Dakarbazin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning mycket vanligt. Anorexi/viktnedgång vanligt.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Levertoxicitet
Monitorering
Leverfunktion
Blodvärden
Förhöjda levervärden ovanligt. Enstaka rapporter om levernekros orsakad av ocklusion av hepatiska vener (veno-ocklusiv leversjukdom). Symtom inkluderar feber, eosinofili, buksmärtor, leverförstoring, gulsot och chock. Kan förvärras snabbt.
Extravasering
Extravasering kan ge svår smärta och lokal nekros. Klassas som stark risk för nekros (vesicant, (blåsbildande, brännskadeliknande) DNA bindande). Central infart rekommenderas.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) finns rapporterat. Hyperpigmentering, fotosensitivitet finns rapporterat. Erytem, exantem, urtikaria sällsynt.
Övrigt
Influensaliknande symptom finns rapporterat. Rodnad och parestesier i ansiktet finns rapporterat. 
Interaktionsbenägen substans
Dakarbazine metaboliseras av cytokrom P450 (CYP1A1, CYP1A2 och CYP2E1). 
Samtidig administrering av fenytoin med Dakarbazin ska undvikas då det kan leda till sänkt absorption av fenytoin från magtarmkanalen och därmed sänkta nivåer av fenytoin.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3
  Villkor och kontroller för administration - lagt till information om att Dakarbazin är starkt vävnadsretande samt att beredda lösningar ska ljusskyddas också under administrering.

 2. Version: 1.2
  Flödesschema - lagt till antiemetika.

 3. Version: 1.1
  Patientinfo tillagd

 4. Version: 1.0
  Regimen fastställdes