Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Paklitaxel Intravenös infusion 80 mg/m² kroppsyta 60 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 Ny kur dag 8
1. Paklitaxel
Intravenös   infusion
80 mg/m²
x1
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Används vid angiosarkom.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för överkänslighetsreaktion. Överkänslighetsreaktioner är vanliga, särskilt kur 1 och 2. Puls och blodtryck före start. Halvera infusionshastigheten vid tidigare överkänslighetsreaktion (ge på 2 timmar).
Vid administrering ska pvc-fritt inf aggregat med in-line filter med max porstorlek på 0,22 mikrom användas.

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila, För behandlingsstart neutrofila >1,5, TPK>100. Kontroll av perifer neuropati.
Paklitaxel - Premedicinering med kortison och antihistaminer, t.ex. peroral behandling med Betametason 8 mg och Desloratadin 10 mg som ges 1-2 timmar före behandlingsstart. 
Om tidigare reaktion överväg premedicinering med kortison och antihistamin med start dagen före behandling alternativt avsluta behandlingen.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila 0,5-1,4 och/eller TPK 75-99 ge 75 % av dosen.
Neutrofila < 0,5 och/eller TPK <75 - behandlingen skjuts upp en vecka.

Referenser

 • Schlemmer et. al. Paclitaxel in patients with advanced angiosarcomas of soft tissue: a retrospective study of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group.Eur J Cancer. 2008 Nov;44(16):2433-6.

 • Fata et al. Paclitaxel in the treatment of patients with angiosarcoma of the scalp or face. Cancer. 1999 Nov 15;86(10):2034-7.

Biverkningar

Paklitaxel Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Kortikosteroid
Antihistamin
H2 antagonist
Premedicinering. Enligt FASS: Kortikosteroid, Antihistamin och H2-antagonist (Histamin-2-receptorantagonist). H2-antagonist har dock tagits bort i regiminstruktionerna, i studier har avsaknad av H2-antagonist ej visat sämre effekt.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Alopeci mycket vanligt. Nagel och hudförändringar förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och diarré mycket vanligt. Stomatit vanligt.
Neuropati
Biverkningskontroll
Neuropati är vanligt, oftast mild, dock kan eventuellt dosjusteringsbehov föreligga, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer. Myokardinfarkt och takykardi finns rapporterat. Hjärtsvikt sällsynt.
Levertoxicitet
Måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan medföra ökad risk för biverkningar, framför allt myelosuppression.
Övrigt
Ledvärk och muskelsmärta mycket vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Paklitaxel metaboliseras delvis via CYP2C8 och CYP3A4.
Avsaknad av läkemedelsinteraktionsstudie.
Samtidig administrering av hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel skall medföra försiktighet då risk eventuellt finns för ökad toxicitet genom högre paklitaxel-exponering. (Exempel på hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är ketokonazol och andra imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir och nelfinavir.)
Samtidig administrering av inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel rekommenderas inte då risk finns för minskad effekt av Paklitaxel till följd av minskad Paklitaxel exponering. (Exempel på inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin.)
Vid administrering i kombination med cisplatin skall Paklitaxel ges före Cisplatin för att undvika risk för ökad myelosuppression som ses om Paklitaxel ges efter Cisplatin, se FASS.

Biverkningar för regimen

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Håravfall

Versionsförändringar

 1. Version: 1.2
  Lagt till patientinformationen

 2. Version: 1.1
  Flödesschema- Länkat kommentarerna om BT, puls och premed

 3. Version: 1.0
  Regimen fastställdes