Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos dra upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas. Natriumklorid-joner krävs för stabilitet.
Accord Cisplatin Stability Data - Dilution Study Report, signerad 2018.10.18. Hållbarhet enligt ovan.
Cisplatin Ebewe - Stability of Solutions for Infusion containing Sandoz Oncology Injectables, signerad 2021.07.15, anger 28 dygn både kallt och rumstemperatur, koncentration 0,04-0,4 mg/mL. Ljusskyddas.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 0,006-0,12 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
21 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
21 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hörselpåverkan
Hörselkontroll
Ototoxiciteten är kumulativ. Kan vara mer uttalad hos barn. Hörselkontroll bör utföras före behandlingsstart.
Neuropati
Biverkningskontroll
Parestesi, areflexi, störning av proprioception och vibrationssinne finns rapporterat som neuropatiska symtom. Neuropati är relaterad till kumulativ dos, dock finns interindividuella skillnader för vilken sammanlagd dos som ger neuropati. Även efter utsättning kan neuropatin först försämras under flera månader, neuropati kan även uppstå efter behandling är avslutad. Mestadels reversibel, men ofta inte komplett. Kontroll av neurologiska symtom inför varje kur.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Urinproduktion
Vätskedrivande
Hydrering bör ske före och efter infusion av cisplatin.
Vid liten urinproduktion kan vätskedrivande och/eller ökad vätsketillförsel ges.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika ges enligt lokala protokoll.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.5     2023-04-04
  Spädning - text Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten osv.

 3. Version: 1.4     2023-04-04
  Hållbarheten har uppdaterats med dokumentation från Accord och Ebewe/Sandoz.

 4. Version: 1.3     2020-10-22
  neuropati

 5. Version: 1.2     2020-06-29
  Observandum, Njurtoxicitet - lagt till: och/eller ökad vätsketillförsel ges.