Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Dasatinib ska genomgående tas antingen på morgonen eller på kvällen.
Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört bör undvikas. Även Omeprazol och andra protonpumpshämmare bör undvikas.
Om en dos missats tas nästa dos på den vanliga tiden.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Pulver till suspension finns också. Denna är inte bioekvivalent med tabletterna, se FASS.
Handhavande
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i Tabell 2 -( Gul)Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Övrigt
Blödningar förekommer inklusive CNS och gastrointestinala, kan bli allvarliga, de flesta händelser anges relaterade till trombocytopeni grad 3-4.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk, framförallt övre luftvägsinfektioner och pneumoni. Reaktivering av Hepatit B har rapporterats, se FASS.
Vätskeretention
Pleurautgjutning, lungödem, ödem och perikardutgjutning förekommer. Symtomatisk behandling. Ökad risk hos äldre patienter.
Andningsvägar
Pleurautgjutning och dyspné/andfåddhet vanligt, hosta, pneumonit förekommer. PAH har rapporterats, vid symtom utred för vanligare orsaker, men om ej funna orsaker bör PAH därefter övervägas, se FASS.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt, perikardutgjutning och hjärtklappning/arytmi förekommer. Hjärtinfarkt och QT förlängning har rapporterats. Ökad risk för hjärtbiverkningar hos patienter med riskfaktorer eller tidigare hjärtsjukdom, varför kontroll av vänsterkammarfunktion bör föregå behandlingsstart hos patienter med ökad risk.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar och buksmärta vanligt. Förstoppning, stomatit/mukosit förekommer. Gastrointestinal blödning förekommer.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, klåda, torr hud och håravfall förekommer.
Övrigt
Muskeloskeletal smärta och trötthet/fatigue vanligt. Synrubbningar (inklusive synstörning, dimsyn och nedsatt synskärpa) och torra ögon förekommer. Tinnitus förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning av kraftig hämmare av CYP3A4 rekommenderas ej då koncentrationen av Dasatinib kan öka. (Exempel på kraftiga hämmare av CYP3A4: ketokonazol, itrakonazol, erytromycin, klaritromycin, ritonavir, telitromycin och grapefruktjuice.)
Samtidig användning av CYP3A4 inducerare rekommenderas ej då koncentrationen av Dasatinib kan minska. (Exempel på CYP3A4 inducerare: dexametason, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampicin och Johannesört (Hypericum perforatum).)
Långvarig samtidig användning av H2-antagonister eller protonpumpshämmare minskar troligen koncentrationen av Dasatinib. Antacida bör övervägas istället om behov finns, men intag av Antacida bör förläggas minst 2 timmar före eller efter administrering av Dasatinib.
Samtidig användning av CYP3A4-substrat med ett känt smalt terapeutiskt intervall bör ske med försiktighet, då koncentrationen av respektive annan medicin kan påverkas av Dasatinib, se FASS. (Exempel på CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt intervall: astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider [ergotamin, dihydroergotamin.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-04-10
    Ändrat i handhavande skyddsutrustnings information.

  2. Version: 1.2     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  3. Version: 1.1     2020-06-16
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.