Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Vid spädning ska koncentrationen 0,74 mg/ml inte överskridas, se FASS.
Doser under 190 mg blandas i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml och doser över 190 mg i 500 ml.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - 48 timmar kallt. I "Docetaxel Stability Data-Dilution Study Report" daterad 2018.10.18 anges vid koncentration 0,3 mg/mL, både i NaCl 0,9 % och Glukos 5 %, kallt och ljusskyddat, en hållbarhet på 98 dagar.
Actavis, enligt FASS - 72 timmar kallt och ljusskyddat.
Ebewe, enligt FASS - 4 timmar kallt och ljusskyddat samt i rumstemperatur utan ljusskydd.
Nordic, enligt FASS - 72 timmar kallt och 8 timmar i rumstemperatur.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Kortikosteroid
Förbehandling med tablett betametason (Betapred). Akutberedskap. Störst risk vid första och andra infusionen. Vid svår reaktion (svår hypotoni, bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem) avbryt behandling omedelbart och ge adekvat terapi. Om svår överkänslighetsreaktion en gång bör docetaxel inte ges på nytt.
Neuropati
Biverkningskontroll
Vätskeretention
Kortikosteroid
Patienter med svår vätskeretention som pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör övervakas noga.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda förekommer, svåra symtom mindre vanligt. Nagelpåverkan förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Metabolismen av Docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via CYP3A4.
Samtidig administrering av Docetaxel med potenta CYP3A4-hämmare bör undvikas eller medföra ökad övervakning av biverkningar av Docetaxel då koncentrationen av Docetaxel i blod kan öka till följd av minskad metabolism. (Exempel på potenta CYP3A4-hämmare: ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och vorikonazol.)
Samtidig administrering av Docetaxel med netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) har visat att exponeringen för Docetaxel ökar med 37%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarheterna är uppdaterade.

 3. Version: 1.3     2021-11-11
  ändrad text interaktion - netupitant kombination ej ökad toxicitet

 4. Version: 1.2     2021-09-16
  interaktioner tillagda

 5. Version: 1.1     2021-08-09
  Anvisningar - information om koncentrationsgräns och rekommenderad spädning har lagts till.