Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Hållbarhet enligt FASS.
Inkompatibelt med glukos.

Koncentrationsintervall: 0,018-0,18 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Biverkningskontroll
Patienter ska övervakas noggrant med avseende på tecken på perifer motorisk och sensorisk neuropati.
Hjärttoxicitet
QT-förlängning har rapporterats. Försiktighet vid känd hjärtsvikt, bradyarytmi, samtidig behandling med läkemedel med risk för QT-förlängning eller elektrolytrubbning. Om behandling trots dessa riskfaktorer rekommenderas EKG övervakning, se FASS.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Förhöjningar inte helt ansedda som äkta toxicitet, se FASS, men vid ALAT eller ASAT värden >3 ggr övre normalgränsen ökar risken för uttalad hematologisk toxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, förstoppning, diarré, kräkning och nedsatt aptit vanligt, men sällan grad 3-4.
Buksmärta, stomatit, muntorrhet och reflux förekommer.
Hudtoxicitet
Håravfall (alopeci) vanligt. Utslag, klåda och nagelförändringar förekommer.
Palmar-plantar erytrodysestesi (PPE) finns rapporterat.
Övrigt
Muskel och ledvärk vanligt. Ryggsmärta förekommer. Skelettsmärta förekommer.
Huvudvärk, utmattning/fatigue och feber vanligt. Sömnsvårigheter och yrsel förekommer.
Andningsvägar
Andfåddhet/dyspné och hosta vanligt, oftast grad 1-2. Orofaryngeal smärta, näsblod och rinorré förekommer. Interstitiell lungsjukdom finns rapporterad.
Övrigt
Hypokalemi, hypomagnesemia och hypokalcemi förekommer. Hyperglykemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.4     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.3     2023-03-14
    Hållbarhet ändrad till 72 timmar kallt enligt FASS.