Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Ordinerad volym dras upp i spruta av lämplig storlek, förslut.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord - inga uppgifter i FASS. Enligt "Physical and Chemical In-use Stability of Fluorouracil 50 mg/ml, Concentrate for Solution for Infusion, Approved 27/02/14, anges för outspädd lösning i polypropen-spruta, rumstemperatur, normalt ljus, en hållbarhet på 96 dagar.
Teva - inga uppgifter i FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Referenser

 • Läkemedelsverket screening DPD-enzym

  Läkemedelsverket, Nya rekommendationer avseende screening före behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin, Läkemedelsverket juni 2019, hänvisning i nyhetsbrev 200323.

 • Allwood M et al. The Cytotoxic Handbook, Fourth Edition.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Slemhinnetoxicitet
Mukosit (stomatit, esofagit, faryngit, proktit) vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar, angina, hjärtinfarkt, arytmier och kardiogen chock kan uppträda.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2023-09-07
  DPD brist text skärpt

 2. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarheten uppdaterad.

 3. Version: 1.3     2022-05-05
  Referens tillagd angående DPD screening inför behandlingsstart.

 4. Version: 1.2     2022-04-21
  DPD text skärpt