Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Inotuzumabozogamicin 1 mg löses i 4 ml Vatten för injektionsvätskor, ger koncentrationen 0,25 mg/ml. Injektionsflaskan vänds försiktigt, skaka ej. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, vänd försiktigt. Ljusskyddas.
Stamlösningen förvaras kallt, max 4 timmar före vidare spädning.

Koncentrationsintervall: 0,01-0,1 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
8 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk.
Övrigt
Trombocytopeni vanligt. Ökad blödningsrisk, vanligast näsblod, men allvarliga händelser finns rapporterade.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Rapporter finns om infusionsrelaterade reaktioner inklusive anafylaxi. Premedicinering med kortikosteroid, antihistamin och paracetamol.
Tumörlyssyndrom
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Leversvikt och venocklusiv leversjukdom/sinusoidalt obstruktionssyndrom (VOD/SOS) har rapporterats. Ökad risk för VOD/SOS hos patienter som erhåller kombinationsbehandling med två alkylerande ämnen inför transplantation av hematopoetiska stamceller (HSCT), ålder över 65, serumbilirubin förhöjning före HSCT, övriga riskfaktorer se FASS. Kontroll av levervärden. Eventuellt uppskjuten eller avbruten behandling, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Kräkningar, buksmärta, diarré, förstoppning och stomatit förekommer.
Hjärttoxicitet
Förlängt QT-intervall har rapporterats, varför försiktighet skall iakttas hos patienter med tidigare förlängt QT-intervall, andra läkemedel där risk för QT-förlängning föreligger eller elektrolytrubbningar.
Övrigt
Trötthet och huvudvärk vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-04
    Redigerat text under Spädning.