Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Koncentrationsintervall: 0,1-3 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • The Cytotoxic Handbook. Fourth edition. Allwood M, Stanley A, Wright P. Thiesen J, Krämer I. Physicochemical stability of irinotecan injection concentrate and diluted infusion solutions in PVC bags. J Oncol Pharm Pract. 2000;6(3):115-121.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE tarmobstruktion
Patienter får inte behandlas med irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd.
Gastrointestinal påverkan
Hydrering
Loperamid
Fördröjd diarré vanlig, kan bli uttalad och till och med livshotande. Loperamid ges som behandling, se FASS alternativt lokal instruktion, dock ges inte Loperamid som profylax.
Kolinergt syndrom
Atropin
Injektion Atropin 0,25 mg ges subkutant profylaktiskt. Dosen kan upprepas.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.