Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Vid administrering bör pvc-fritt inf aggregat med in-line filter 0,22 mikrom användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Medföljande spädningsvätska dras upp och tillsätts koncentratet. Vänd flaskan tills en klar och homogen lösning erhållits. Låt stå 5 minuter. Stamlösningen har styrkan 10 mg/ml. Späd sedan vidare.
Angiven hållbarhet är den som anges i FASS för Cabazitaxel Accord och Jevtana (Sanofi AB).
Cabazitaxel Glenmark och Cabazitaxel STADA anger följande hållbarhet i FASS: Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har visats i PVC-fria infusionspåsar i 14 dagar vid 2 till 8 °C och i 48 timmar vid 25 °C.

Koncentrationsintervall: 0,1-0,26 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Kallt
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Kortikosteroid
Antihistamin
H2 antagonist
Allergiprofylax med kortikosteroid, antihistamin och Histamin-2 antagonist enligt FASS. (För annan taxan har H2-antagonist utgått ur premedicinering i regimer, se Paklitaxel). Akutberedskap. Störst risk vid första och andra infusionen. Vid svår reaktion (svår hypotoni, bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem) avbryt behandling omedelbart och ge adekvat terapi. Om svår överkänslighetsreaktion en gång bör kabazitaxel inte ges på nytt.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. Eventuellt behov av kolonistimulerande faktorer (tillväxtfaktorer/ G-CSF) för att minska förekomst av neutropeni.
Neuropati
Biverkningskontroll
Var uppmärksam på om neuropati föreligger. Eventuellt dosreduceringsbehov se FASS.
Vätskeretention
Kortikosteroid
Patienter med svår vätskeretention som pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör övervakas noga.
Endokrinologi
Hyperglykemi finns rapporterat, kan bli allvarlig.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-08-31
    utvidgad korrigerad text H2-antagonist

  2. Version: 1.2     2023-03-15
    Hållbarhetsinformationen har uppdaterats.

  3. Version: 1.1     2020-12-10
    endokrinologi tillagd.