Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid missad dos vid ordinarie tidpunkt och det har gått mindre än 12 timmar, ta kapseln omedelbart. Om det har gått mer än 12 timmar, ta inte kapseln. Ta nästa kapsel vid den vanliga tidpunkten nästa dag.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Fall av viral reaktivering har rapporterats (herpes zoster, hepatit B).
Graviditetsvarning
Teratogena effekter. Graviditetspreventionsprogram ska följas, se FASS.
Neuropati
Biverkningskontroll
Strukturellt liknande Talidomid, varför oro funnits för perfier neuropati biverkan. Perifer neuropati dock ej funnet vanligt.
Tromboembolism
Ökad risk för tromboemboliska händelser vid Lenalidomidbehandling i kombination med vissa substanser, se FASS. Försiktighet vid riskfaktorer för tromboemboliska händelser, inklusive tidigare tromboser.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och torr hud vanligt. Fallrapporter om allvarliga hudreaktioner.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover vanligt. Fallrapporter om leversvikt.
CNS påverkan
Yrsel och huvudvärk vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, buksmärta, illamående, kräkning och förstoppning vanligt.
Övrigt
Muskuloskeletala smärtor och muskelspasm vanligt. Trötthet vanligt.
Övrigt
Sekundära maligniteter har rapporterats, se FASS.
Endokrinologi
Hypo- och hypertyreodism har rapporterats.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2021-05-27
    Anvisningar för läkemedelsadministration - textredigering.