Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: µg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Lösningen ska uppnå rumstemperatur före injektion.
Patienter som ska administrera läkemedlet själva genom subkutan injektion måste få noggranna anvisningar från läkare eller sköterska.
Upprepade injektioner med kort intervall på samma injektionsställe ska undvikas.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

För Okreotid finns flera typer av beredningsformer (även depot) och administrationssätt (sc, im, iv) beroende på indikation. Läs noga på bipacksedeln och säkerställ rätt beredningsform och administrationssätt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Trombocytopeni har rapporterats, framför allt med intravenös behandling hos patienter med levercirros. Reversibelt efter avslutad behandling.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, buksmärta, illamående, kräkning, förstoppning och gasbildning vanligt. Dyspepsi, uppblåsthet i buken, steatorré och missfärgad avföring förekommer. Gastrointestinala biverkningar minskar oftast med tiden under behandling och undvikande av måltider intill subcutana injektioner kan också minska biverkan, se FASS.
Fallrapporter med akut pankreatit finns, reversibelt vid avslutande av behandling. Exokrin pankreasinsufficiens finns beskrivet, se FASS.
Levertoxicitet
Gallsten vanligt. Kolecystit och hyperbilirubinemia förekommer. Somatostatinanaloger har visats hämma kontraktilitet i gallblåsan och minska utsöndringen av galla.
Förhöjda levervärden förekommer.
Endokrinologi
Hyperglykemi vanligt. Hypoglykemi och nedsatt glukostolerans förekommer.
Hypothyreos förekommer.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer..
Hudtoxicitet
Klåda, utslag och håravfall förekommer.
Övrigt
Reaktioner vid injektionsstället vanligt. 
Huvudvärk vanligt. Yrsel och asteni förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Oktreotid kan minska intestinal absorptionen av ciklosporin och fördröja absorptionen av cimetidin.
Samtidig administrering av bromokriptin med oktreotid ökar biotillgängligheten hos bromokriptin.
Det finns begränsad data som antyder att somatostatinanaloger kan minska metaboliskt clearence av substanser som metaboliseras via cytokrom P450-enzymer. Därav bör samtidig administrering av läkemedel som är CYP3A4 substrat med snävt terapeutiskt index som kinidin och terfanidin ske med försiktighet.
Undvik administrering av oktreotid under 24 timmar efter radioaktivt läkemedel som binder till somatostatinreceptorer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-10-31
    Regimen fastställdes.