Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid missad dos eller vid kräkning ska ingen ny dos tas samma dag. Ta nästa dos vid vanlig tid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt, grapefruktjuice ska undvikas då detta kan öka biverkningarna. Även johannesört bör undvikas då det påverkar effekten av läkemedlet.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Levertoxicitet
Förhöjda levertransaminaser vanligt, kan bli grad 3-4. Är reversibla vid utsättning av Ribociklib. Leverstatuskontroll före och under behandling. Dosminskning, uppehåll eller utsättning, se FASS.
Hjärttoxicitet
Förlängt QT-intervall förekommer. Förändringen är reversibel vid dosminskning och/eller utsättning av Ribociklib. EKG kontroll inför och under kur ett och inför kur två, se FASS, därefter endast vid behov. Elektrolyt kontroll före och under de första sex kurerna, därefter vid behov, se FASS. Ribociklib skall inte ges till patienter som redan har eller som har ökad risk för att få QTc-förlängning
Interaktionsbenägen substans
Ribociklib är en stark CYP3A4 hämmare vid dosen 600 mg och en måttlig CYP3A4-hämmare vid dosen 400 mg. När ribociklib administreras samtidigt med andra läkemedel måste som regel produktresumén för det andra läkemedlet konsulteras för rekommendationer om administrering samtidigt med CYP3A4-hämmare.
Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare måste undvikas (t .ex. klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir, ritonavir, nefazodon, nelfinavir, posakonazol, sakvinavir, telaprevir, telitromycin, verapamil och vorikonazol).
Samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas (t.ex. fenytoin, rifampicin, karbamazepin och johannesört (Hypericum perforatum)).
Försiktighet vid samtidig användning av känsliga CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt index ( t.ex. alfentamil, ciklosporin, everolimus, fentanyl, sirolimus och takrolimus).
Samtidig administrering av ribociklib i dosen 600 mg och följande CYP3A4-substrat ska undvikas: alfuzosin, amiodaron, cisaprid, pimozid, kinidin, ergotamin, dihydroergotamin, quetiapin, lovastatin, simvastatin, sildenafil, midazolam och triazolam.
Infektionsrisk
Urinvägsinfektion vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Nedsatt aptit, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, stomatit och magsmärtor vanliga.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall), utslag och klåda vanligt.
Övrigt
Trötthet, fatigue, feber vanligt. Ryggsmärta vanligt. Huvudvärk och sömnsvårigheter vanliga.
Både ökad tårproduktion och torra ögon förekommer.
Andningsvägar
Andfåddhet (dyspné) vanligt. Näsblod förekommer.
Övrigt
Hypokalcemi, hypokalemi och hypofosfatemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2021-02-16
    Granatäpple och juice har tagits bort. FASS-texten har ändrats.