Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant. Företrädelsevis i buken. Doser större än 2 ml delas upp i två injektioner och dessa ska ges med minst 2 cm mellan injektionsställen. 
Injicera inte i tatueringar, ärr eller hudområden med rodnad, blåmärken, ömhet, förhårdnad eller som inte är intakta.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Okonjugerad bispecifik antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 3 (grön)

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Teklistamab ges enligt upptrappningsschema. Två styrkor finns och dosen ges outspädd subkutant. 
Dos 1 och 2 används flaska med koncentration 10 mg/ml enligt schema i FASS.
Underhållsdos - dos 3 osv används flaska med koncentration 90 mg/ml enligt schema i FASS.  
Kontrollera rätt styrka på förpackningen. Lösningen ska anta rumstemperatur före dispensering. Snurra flaskan försiktigt under 10 sek. Skaka inte. Lösningen är färglös till ljusgul. Dra upp ordinerad mängd läkemedel i spruta. Om volymen överstiger 2 ml, dela upp dosen i två sprutor med samma volym. 
Färdiguppdragen spruta är hållbar 20 timmar i rumstemperatur eller kylskåp. 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Anemi, neutropeni och trombocytopeni mycket vanligt.
Infektionsrisk
Biverkningskontroll
Infektionsbehandling/profylax
Ökad infektionsrisk, pneumoni och övre luftvägsinfektioner vanliga. Reaktivering av HBV har rapporterats.
Immunologisk reaktion
Biverkningskontroll
Kortikosteroid
Antihistamin
Paracetamol
Hypogammaglobulinemi mycket vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4. Eventuellt behandlingsbehov gammaglobulin, se FASS.
Cytokinfrisättningssyndrom (CRS) mycket vanligt, oftast grad 1-2. Symtom kan inkludera feber, hypoxi, frossa, hypotoni, takykardi, huvudvärk och förhöjda leverenzymer. Följ upptrappningsschema teklistamab. Premedicinering med kortikosteroid, antihistamin och antipyretika, se FASS. Eventuell behandling mot CRS, se FASS.
CNS påverkan
Biverkningskontroll
Huvudvärk vanligt. Perifer neuropati förekommer, grad 1-2. Encefalopati förekommer inklusive immuneffektorcell-associerat neurotoxicitetssyndrom (ICANS), se FASS för behandling utifrån ICE (immuneffektorcell-associerad encefalopati) poäng.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Kräkningar förekommer. Diarré och förstoppning vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer, oftast grad 1-2. 
Övrigt
Biverkningskontroll
Reaktioner vid injektionsstället (blåmärke, obehag, erytem, induration och/eller svullnad) vanliga, oftast grad 1-2.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor skall använda effektivt preventivmedel under behandling och fem månader efter sista dos. Män med fertil kvinnlig partner osäkra data, i studier ska de ha haft effektivt preventivmedel under behandling och tre månader efter sista dos.
Interaktionsbenägen substans
Inga interaktionsstudier utförda.
Frisättningen av cytokiner förknippad med behandlingsstarten kan hämma CYP450-enzymer. Vid samtidig administrering av CYP450-substrat med smalt terapeutiskt index bör toxicitet och eventuella koncentrationer av det samtida läkemedlet övervakas. Se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-29
  stavfel korr

 2. Version: 1.5     2024-02-29
  grav varning texten

 3. Version: 1.4     2024-02-29
  grav varning

 4. Version: 1.3     2024-02-29
  Observandum klara.

 5. Version: 1.2     2024-02-29
  biverkningstext utvidgning

 6. Version: 1.1     2024-02-29
  fortsatt skrivande fastställ för att bygga regim

 7. Version: 1.0     2024-02-29
  Regimen fastställdes.