Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi vanligt. Neutropeni förekommer när Trametinib används i kombination med Dabrafenib. Blödningar, inklusive större blödningar har förekommit.
Hudtoxicitet
Hudbesvär vanligt, förekommer som utslag, klåda, akneiform dermatit, hand-fot syndrom (PPE) och torr hud. Dock oftast milda besvär.
Hypertoni
Hypertoni vanligt, kan bli uttalad.
Hjärttoxicitet
Vänsterkammardysfunktion och hjärtsvikt förekommer och kan uppstå sent i förloppet. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkning, förstoppning, buksmärtor och muntorrhet vanligt.
Andningsvägar
Interstitiell lungsjukdom och pneumonit i enstaka fall. Kan uppstå sent. Gör uppehåll med behandling och utred vid lungsymtom (andfåddhet, hypoxi, pleuravätska eller infiltrat).
Ögonpåverkan
Dimsyn vanligt. Näthinneavlossning och retinalvensocklusion förekommer, men ovanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt