Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Innehållet i en injektionsflaska löses genom tillsats av 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller vatten för injektionsvätskor, vilket ger en koncentration av 1 mg/ml. Späds sedan vidare.
Förvaras mörkt.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Allwood M et al. The Cytotoxics Handbook, Fourth Edition

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Starkt vävnadsretande
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.