Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Eldisine finns.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Innehållet i en injektionsflaska löses genom tillsats av 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml eller vatten för injektionsvätskor, vilket ger en koncentration av 1 mg/ml. Späds sedan vidare. Förvaras mörkt.
Referensen undersökte Vindesin (och Vinkristin, Vinblastin) spädd i Natriumklorid 9 mg/mL, Glukos 50 mg/mL och RingerLaktat. Resultatet visar för alla lösningarna en hållbarhet på tre veckor både kallt och i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Beijnen et al. Stability of Vinca Alkaloid Anticancer Drugs in Three Commonly Used Infusion Fluids. J of Parenteral Science & Technology, 1989,43;2:84-87.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Starkt vävnadsretande
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Vindesin är avregistrerat, licenspreparat. Har lagt till annan referens.