Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Missade doser: Om en dos missas ska patienten instrueras att inte ta den missade dosen utan fortsätta med nästa schemalagda dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Förändrad smakupplevelse mycket vanligt. Viktnedgång mycket vanligt.
Illamående och diarré vanligt. Förstoppning, kräkning och dyspepsi förekommer.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda levervärden förekommer. Leverskada endast fallrapporter.
Övrigt
Muskelspasmer mycket vanligt. Artralgi (ledsmärta) och smärta extremitet förekommer.
Ryggsmärta, muskeloskeletal bröstsmärta och muskelvärk har rapporterats.
Trötthet/fatigue mycket vanligt.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) mycket vanligt. 
Allvarliga hudreaktioner endast fallrapporter (Stevens-Johnson syndrome, toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktioner med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och akut generaliserad exantematös pustulos AGEP)).
Graviditetsvarning
Risk för embryonal död och allvarliga missbildningar. Fertila kvinnor måste kunna följa preventiva instruktioner och använda två rekommenderade preventivmetoder inkluderande ett högeffektivt och en barriärmetod under behandlingen och 24 månader efter avslutad behandling. Vismodegib återfinns i sädesvätskan. Män måste därför använda kondom (oavsett vasektomi) vid sex med kvinnlig partner under behandlingen och 2 månader efter avslutad behandling.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av CYP inducerare med Vismodegib ska undvikas, då risk finns för minskad koncentration av Vismodegib. (Exempel på CYP-inducerare är rifampicin, karbamazepin, fenytoin och Johannesört (Hypericum perforatum).)
Samtidig administrering av substrat till OATP1B1 med Vismodegib bör föranleda försiktighet då substratets koncentration skulle kunna öka. (Exempel på substrat till OATP1B1 är bosentan, ezetimib, glibenklamid, repaglinid, valsartan och statiner.)
Samtidig administrering av läkemedel som har BCRP som transportprotein med Vismodegib skulle kunna leda till ökad koncentration av läkemedel med BCRP som transportprotein. (Exempel på läkemedel som har BCRP som transportprotein är rosuvastatin, topotekan och sulfasalazin.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2024-05-23
    Regimen fastställdes.