Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Remissionssyftande

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Daratumumab Intravenös infusion 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
16 mg/kg kroppsvikt 6,5 tim.
2. Daratumumab Intravenös infusion 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
16 mg/kg kroppsvikt 4 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1
2. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
2. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1 x1
Substans / Dag 43 44 45 46 47 48 49 50
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
2. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Vecka 1-8 ges Daratumumab varje vecka, 8 doser.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin.
Antiviral profylax skall övervägas för att förebygga reaktivering av herpes zoster-virus.

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion, särskilt vid första infusionen.
Första infusionen - första timmen ges 50 ml/tim, därefter kan infusionstakten höjas med 50 ml/tim varje timme till max 200 ml/tim om inga infusionsreaktioner.
Andra infusionen - första timmen ges 50 ml/tim, därefter kan infusionstakten höjas med 50 ml/tim varje timme till max 200 ml/tim om inga infusionsreaktioner.
Efterföljande infusioner - första timmen ges 100 ml/tim, därefter kan infusionstakten höjas med 50 ml/tim varje timme till max 200 ml/tim om inga infusionsreaktioner.
Se FASS.

Använd ett sterilt lågproteinbindande in-line filter av polyetersulfon (PES) med porstorlek 0,2 mikrometer.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus. För behandlingsstart neutrofila > 1,5 och TPK > 100. Vid lägre värden skjuts behandlingen upp 1-2 veckor.
Premedicinering första infusionen - ge Metylprednisolon 100 mg intravenöst, Paracetamol 1000 mg oralt och Klemastin 2 mg intravenöst eller oralt, 1-3 timmar före infusionen.
Första kuren bör ges med patienten inneliggande (risk för lång infusionstid). Om första kuren går bra kan dosen Metylprednisolon reduceras, ge 60 mg oralt eller intravenöst.
Postmedicinering - Metylprednisolon 20 mg oralt ges i två dagar efter infusionen.

Dosreduktion rekommendation

Daratumumab-dosen bör inte reduceras.
Överväg stödbehandling med transfusioner eller G-CSF.

Biverkningar

Daratumumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsreaktioner vanligast vid första infusionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Vid grad 1,2 eller 3 minskas infusionstakt, vid grad 4 avslutas behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.
Hjärttoxicitet
Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.
Andningsvägar
Hosta och andnöd vanligt.
Smärta
Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.
Övrigt
Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.
Övrigt
Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2022-06-29
    Arkiveras då ny regim med subkutan standarddos publiceras. (arkiverad)

  2. Version: 1.2     2022-06-29
    Lagt till namn före arkivering för att förtydliga iv.

  3. Version: 1.1     2021-06-08
    Patientinfo tillgad