Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Sorafenib Peroral tablett
400 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Sorafenib
Peroral tablett
400 mg
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Sorafenib
Peroral tablett
400 mg
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Kontinuerlig behandling. 

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod- och elektrolytstatus med kreatinin (fokus kalcium). Blodtryck. TSH
Koagulationsstatus hos patient som är predisponerad för blödning eller behandlas med antikoagulantia.
Vid anamnes på ischemisk hjärtsjukdom kontrolleras symtom på myokardischemi.

Blodglukosnivåerna hos diabetespatienter bör kontrolleras regelbundet för att bedöma om doseringen av antidiabetika behöver justeras.(Fass)

Villkor och kontroller för administration

Kontakt med sjuksköterska för biverkningskontroll, främst hand-fotsyndrom. Första kurerna en gång/vecka därefter enligt individuell bedömning.
Om en dos missats skall den endast tas om det är mer än 6 timmar kvar till nästa planerade dos
Johannesört får ej intas under pågående behandling.

Sorafenib Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod- och elektrolytstatus med kreatinin (fokus kalcium). Blodtryck. Blodglukos. Koagulationsstatus.
TSH-nivåer.

Dosreduktion rekommendation

Tillfällig utsättning och dossänkning kan bli nödvändig för att hantera biverkningar. 
Vid dossänkning, minska till 600 mg dagligen vilket ges som 400 mg morgon och 200 mg kväll. 
Vid ytterligare dossänkning, ge 200 mg X 2. Dosen kan höjas igen efter förbättring av "ickehematologiska" biverkningar.

Biverkningar

Sorafenib Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Lymfocytopeni, leukopeni, trombocytopeni och anemi förekommer, oftast grad 1 – 2, kan dock nå grad 3 - 4.
Ökad blödningsrisk, överväg avbrytande av behandling om allvarlig blödning uppstått, se FASS.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Torr hud, utslag, klåda och alopeci (håravfall) vanligt.
Hand-fot syndrom (PPE) vanligt, oftast grad 1 – 2, vanligast de första 6 behandlingsveckorna, symptomlindrande behandling, behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.
Hypertoni
Blodtryck
Antihypertensiv behandling
Hypertension vanligt, oftast mild till måttlig, inträffar oftast tidigt i behandlingen. Kontrollera blodtryck, insätt hypertensionsbehandling vid behov.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Myocardischemi/hjärtinfarkt förekommer. Överväg tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling om ischemi utvecklas.
Rapporter finns om förlängning av QT-intervall. Överväg EKG och elektrolytkontroll, framför allt till patienter med ökad risk för arytmi sedan tidigare (till exempel: patienter med medfödd långt QT-syndrom, hög kumulativ dos antracykliner, läkemedel i övrigt med ökad risk för QT förlängning, risk för elektrolytrubbning).
Endokrinologi
Hypothyroidism och hyperthyroidism omnämns som biverkan vid behandling av differentierad thyroideacancer, se FASS.
Hypoglykemi har rapporterats. 
Hypokalemi, hypokalcemi och hypofosfatemi har rapporterats, oftast grad 1 – 2.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkning och förstoppning vanligt. Stomatit, dyspepsi (magkatarr) och gastroesofageal reflux förekommer. Gastrointestinal perforation har rapporterats.
Sämre sårläkning
Försiktighetsskäl åberopas som anledning till tillfälligt uppehåll vid större kirurgiska ingrepp, se FASS.
Övrigt
Trötthet, feber och smärta (inklusive mun, buk, skelett, tumörsmärta och huvudvärk) vanligt.
Ledsmärta vanligt, muskelsmärta förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av Sorafenib med CYP3A4 inducerare kan öka metabolism av Sorafenib och därmed minska koncentrationen. Exempel på CYP3A4 inducerare och eller glukuronidering: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, dexametason och Johannesört.
Samtidig administrering av Sorafenib med Docetaxel ökar AUC/koncentrationen av Sorafenib, varför försiktighet ska iakttagas vid samtidig administrering.
Samtidig administrering av Sorafenib med Neomycin resulterar i en lägre Sorafenibexponering.
Samtidig administration av Sorafenib och Warfarin eller Fenprocoumon bör föranleda noggrann kontroll av PK/INR värden.
I övrigt finns ytterligare information om testade samtidigt administrerade substanser, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2022-08-22
  lagt till regimschema

 2. Version: 1.2     2021-01-12
  Tagit bort regimschemat från pat-informationen

 3. Version: 1.1     2021-01-08
  patientinfo

 4. Version: 1.0     2020-12-07
  Regimen fastställdes