Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas. Vid kräkning eller missad dos tas nästa dos vid nästa ordinarie doseringstillfälle.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering. 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektioner vanliga, oftast grad 1-2.
Tromboembolism
Ökad tromboembolirisk förekommer vid samtidig behandling med fulvestrant eller aromatashämmare. Utred vid tecken eller symtom på tromboembolism.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt. Patienter bör vara instruerade att starta behandling mot diarré (t ex loperamid) vid första tecknet på lös avföring, öka sitt vätskeintag och meddela sin vårdande enhet. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Nedsatt aptit, kräkningar och illamående vanligt. Förändrad smakupplevelse förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjning av ALAT, ASAT är vanligt, oftast grad 1-2, men kan nå grad 3-4. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) förekommer. Klåda, utslag och torr hud förekommer, oftast milda.
Övrigt
Utmattning (fatigue) vanligt. Yrsel och muskelsvaghet förekommer. Ökat tårflöde förekommer.
Njurtoxicitet
Kreatinin ökning vanligt, enligt FASS räknas ej som toxicitet, då det visat sig bero på hämning av de transportproteiner som medverkar i den tubulära sekretionen i njurarna utan att inverka på den glomerulära funktionen (uppmätt som iohexol-clearance).
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare med abemaciklib ska undvikas, då samtidig användning kan öka effekten av abemaciklib.
(Exempel på starka CYP3A4-hämmare: klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/titonavir, posakonazole eller vorikonazol. Undvik även grapefrukt och grapefruktjuice.)
Samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas, då samtidig användning kan minska effekten av abemaciklib.
(Exempel på starka CYP3A4-inducerare: karbamazepin, fenytoin, rifampicin och johannesört.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-23
    Handhavande information