Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tas minst två timmar efter matintag och ingen mat får ätas under minst en timme efter att tabletterna har tagits. 
Preparat med Johannesört ska undvikas. Vid missad dos, ta din vanliga dos nästa dag.
Handhavande
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Perifera ödem vanligt. Före behandlingsstart bör hjärtsvikt behandlas och hjärtfunktion eventuellt undersökas, efter behandlingsstart uppmärksammas nytillkomna symtom på hjärtsvikt, rytmrubbning och kärlkramp. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.
Hypertoni
Blodtryck
Hypertoni vanligt. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.
Endokrinologi
Hypokalemi vanligt, kan bli uttalad. Kortikosteroid kan minska förekomst och svårighetsgrad.
Infektionsrisk
Urinvägsinfektion vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt, kan kräva dosminskning, uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Abirateron metaboliseras via CYP3A4 och därför skall samtidigt intag av kraftiga inducerare av CYP3A4 undvikas (till exempel fenytoin, karbamazepin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital, johannesört [Hypericum perforatum]). Se FASS.
Abirateron påverkar CYP2D6 varför försiktighet ska iakttagas med samtidigt intag av läkemedel som aktiveras av eller metaboliseras av CYP2D6. (Till exempel metoprolol, propranolol, desipramin, venlafaxin, haloperidol, risperidon, propafenon, flekainid, kodein, oxykodon och tramadol). Se FASS.
Försiktighet bör iakttagas vid samtidigt intag av läkemedel som har känd risk för QT förlängning eller är kända som arytmibenägna, se FASS.
Samtidig användning av spironolakton rekommenderas ej, se FASS.
Samtidig administrering av Ra-223 vid kombinationsbehandling av Abirateron med kortikosteroid är kontraindicerad på grund av ökad frakturrisk och trend till ökad mortalitet. Efterföljande behandling med Ra-223 får tidigast startas 5 dagar efter sista administreringen av kombinationsbehandling av Abirateron med kortikosteroid.
Övrigt
Kombinationsbehandling med kortikosteroid under lång tid innebär risk för osteporos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-04-23
    Lagt till hänvisning handhavande

  2. Version: 1.2     2022-11-23
    varning osteporos vid kombo kortikosteroid

  3. Version: 1.1     2020-06-24
    Lagt in Tas på fastande mage