Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Administreras via infusionsset med ett 0,2 mikrometer polyetersulfonfilter.

Koncentrationsintervall: 0,6-8 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni med ökad blödningsrisk, i övrigt leukopeni, neutropeni, inklusive febril neutropeni.
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hypertoni
Hypertoni vanligt, kan bli uttalad.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, stomatit, nedsatt aptit, viktnedgång och buksmärta vanligt. Hemorrojder och rektal blödning förekommer. Rapporter finns om gastrointestinal perforation. Risk för fistelbildning är förhöjd (både gastrointestinalt och icke gastrointestinalt).
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser vanligt.
Njurtoxicitet
Proteinuri vanligt, kan bli uttalad, nefrotiskt syndrom förekommer, men ovanligt. Förhöjt kreatinin vanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Fallrapporter finns om RPLS (Reversible Posterior Encephalopathy Syndrome). Diagnosticera med MR och avbryt behandlingen om verifierad RPLS.
Hudtoxicitet
Hand-fot-syndromet (palmar-plantar erytro¬dysestesi, PPE) vanligt. Hyperpigmentering. Nedsatt sårläkning, se FASS.
Andningsvägar
Andfåddhet, heshet vanligt.
Tromboembolism
Rapporter om både arteriell och venös tromboembolism finns, se FASS.
Immunologisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-01-30
    Hänvisning handhavande.