Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Undvik samtidigt intag av grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört under pågående behandling.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 6 timmar kvar till nästa planerade dos.
Vid kräkning efter att en dos intagits, tas nästa dos vid den schemalagda tiden.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi vanligt, oftast grad 1-2.
Andningsvägar
Fallrapporter om interstitiell lungsjukdom finns.
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser vanligt, kan bli grad 3-4. Kontroll av leverfunktion med ALAT, ASAT och totalt bilirubin bör ske före behandlingsstart och därefter kontinuerligt, se FASS. Tillfälligt uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning vid förhöjda värden, se FASS.
Övrigt
Muskelsmärta (myalgi) vanligt, kan bli uttalad. Kreatinfosfokinas (CK) förhöjningar vanligt. Eventuell dosjusteringsbehov, se FASS.
Hjärttoxicitet
Symtomatisk bradykardi förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning mycket vanligt. Illamående, kräkning och diarre vanligt. Stomatit förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Fotosensitivitet har rapporterats. Undvik långvarig soljusexponering under behandlingen till och med 7 dagar efter behandlingens avslut.
Övrigt
Ödem vanligt.
Njurtoxicitet
Förhöjningar av kreatinin förekommer. Njursvikt har rapporterats.
Graviditetsvarning
Kan orsaka fosterskador. Effektiva preventivmedel måste användas av fertila kvinnliga patienter under behandlingen och minst tre månader efter sista dosen av Alektinib.
Interaktionsbenägen substans
Vid samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare med Alektinib rekommenderas lämplig övervakning, viss påverkan på koncentration skulle kunna förekomma, men det är olika effekt på substans och aktiv metabolit, se FASS.(Exempel på starka CYP3A4-inducerare är: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och Johannesört (hypericum perforatum).)
Vid samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare med Alektinib rekommenderas lämplig övervakning, viss påverkan på koncentration skulle kunna förekomma, men det är olika effekt på substans och aktiv metabolit, se FASS.(Exempel på starka CYP3A4-hämmare är: ritonavir, sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol nefazodon, grapefrukt och pomerans.)
Vid samtidig administrering av P-gp-substrat med Alektinib rekommenderas lämplig övervakning, då ökning av plasmakoncentration av P-gp-substrat skulle kunna öka. (Exempel på P-gp-substrat är: digoxin, dabigatranetexilat, topotekan, sirolimus, everolimus, nilotinib och lapatinib.)
Vid samtidig administrering av BCRP-substrat med Alektinib rekommenderas lämplig övervakning, då ökning av plasmakoncentration av BCRP-substrat skulle kunna öka. (Exempel på BCRP-substrat är: metotrexat, mitoxantron, topotekan och lapatinib.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.1     2020-11-12
    interaktionsbenägen substans tillagd.