Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Alemtuzumab är registrerad för användning vid MS. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • Kupfer M et al. Stability of alemtuzumab in infusion-bags. Pharmazie 2009;64(9):622-623. Vermeulen L.C et al. Stability of Alemtuzumab for Low-Dose Induction and Test Doses. American J of Transplantation 2009;9:651-652

  • Elter T, Hallek M, Montill M. Alemtuzumab: What is the Secret to Safe Therapy? Clinical Advances in Hematology & Oncology 2011;9(5):364-372

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Följ noga med kontroller. Eventuellt uppehåll eller utsättning vid infektion.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hypotension och hypertension förekommer. Arytmi inklusive takykardi förekommer.
Monitorering av hjärtfunktion (kliniskt eller bestämning av LVEF (vänsterkammar-ejektionsfraktion)) bör övervägas.
Hudtoxicitet
Urticaria och utslag förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré förekommer. Illamående, kräkning och stomatit har rapporterats.
Övrigt
Huvudvärk, insomningsbesvär, oro och fatigue har rapporterats.
Muskuloskelettal smärta.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-03-13
    Spädning - Glukos 50 mg/mL är tillagd. Hållbarheten ändrad till 8 timmar kallt, enligt FASS.

  2. Version: 1.2     2020-10-07
    Filnamn för exporterade filnamn korrigerat