Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Risk för infusionsrelaterade reaktioner
Ökad beredskap för överkänslighetsreaktion. Dosering och infusionshastighet ökar gradvis. Se tabell 5 i FASS-Rybrevant 
Behandling vecka 1 och 2 ges i pvk och därefter möjligt i cvk. 
Premedicinering inför första 2 behandlingar (dag 1 och 2 vecka 1): Antihistamin, febernedsättande, glukokortikoid 30-60 min före behandling tex. Paracetamol 1000 mg po, Desloratadin 10 mg po, Betametason 6 mg iv. 
Om de första behandlingarna är komplikationsfria, premedicinering med antihistamin och febernedsättande vid följande behandlingar. 
Infusionen ska avbrytas vid första tecknet på infusionsrelaterade reaktioner. 
Om det är kliniskt indicerat ska understödjande läkemedel (t.ex. ytterligare glukokortikoider, antihistaminer, antipyretika och antiemetika) administreras.
Grad 1–3 (lätt–allvarlig): När symtomen har gått tillbaka ska infusionen återupptas med 50 % av tidigare infusionshastighet. 
Om inga ytterligare symtom uppkommer kan hastigheten ökas enligt rekommenderad infusionshastighet (se tabell 5 länk ovan). 
Återkommande grad 3 eller grad 4 (livshotande): Sätt ut Amivantamab permanent.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Administreras via ett 0,2-0,22 mikrometers inlinefilter. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Späd till slutvolym 250 ml infusionsvätska. Hållbarheten 10 timmar inkluderar infusionstid som är 4-6 timmar. 
Rekommenderar att späda tidsmässigt nära behandlingsstart då komplikationer kan försena infusionen. 

Hållbarhet efter spädning Förvaring
10 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Antihistamin
Paracetamol
Kortikosteroid
Akut infusionsreaktion mycket vanligt, oftast grad 1-2, men kan nå grad 3-4. Premedicinering (antihistamin, febernedsättande och inför första veckans doser även glukokortikoid) se FASS alternativt anvisningar läkemedelsadministration. Vid reaktionssymtom, avbryt infusion, återstarta när symtom försvunnit, då med lägre hastighet, se FASS. Eventuellt avsluta behandling vid flera svåra reaktioner, se FASS.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Kortikosteroid
Infektionsbehandling/profylax
Hudbesvär (utslag, torr hud, klåda och acneliknande dermatit) mycket vanligt, oftast milda, men uttalade besvär förekommer. Paronychi (nagelbandsinflammation) mycket vanligt, oftast grad 1-2. 
Tidig behandlingsstart viktigt vid hudbesvär. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Överväg antibiotika och kortisonkräm, se FASS. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling, dosjustering eller utsättning, se FASS. 
Toxisk epidermal nekrolys (TEN) enstaka fall har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning, illamående och stomatit vanligt, oftast grad 1-2. Diarré, kräkningar och buksmärta förekommer, oftast grad 1-2.
Levertoxicitet
Ökade levervärden vanligt, grad 1-2.
Ögonpåverkan
Ögonpåverkan förekommer, grad 1-2, inkluderar synrubbningar, tillväxt av ögonfransar och enstaka fall av keratit och uveit.
Övrigt
Hypoalbuminemi vanligt, perifera ödem vanligt. Trötthet vanligt.
Myalgi (muskelvärk) och yrsel förekommer.
Andningsvägar
Interstitiell lungsjukdom har förekommit. Avbryt behandling och utred om misstanke uppstår. Misstänk vid helt nya eller förändrade symtom med andnöd, hosta, feber.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-12-07
    Regimen fastställdes.