Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp Glukos 50 mg/mL används, inkompatibelt med Natriumklorid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Steg 1: 1,5 ml av amsakrinlösningen (I) överförs till bipackad injektionsflaska med mjölsyra (II) och omskakas försiktigt tills en klar lösning fås. Stamlösningens koncentration är 5 mg/mL.
Steg 2: Ordinerad dos sätts till infusionspåsen med Glukos 50 mg/ml och blandas försiktigt. Plastspruta av märket ONCE används. 
Inkompatibelt med Natriumklorid-lösningar. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hjärttoxicitet
Elektrolyter

Risk för arytmier (förmaksflimmer, sinustakykardi, ventrikelflimmer). Risken för arytmi ökar vid hypokalemi och hypomagnesemi. Kalium och magnesium ska kontrolleras före och under behandling.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Ge Allopurinol 300 mg peroralt, dagligen under behandlingsperioden.
Vid behov kan rasurbikas (Fasturtec) ges.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Illamående, kräkning, diarré, buksmärta, stomatit vanligt.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros, hög risk för vävnadsskada vid extravasering. Räknas till "DNA-bindande" ("Irritant with vesicant-like properties").
Extravasering
Röd
Kyla
DMSO
Central infart bör användas. Vid extravasering följ instruktion för behandling med kyla. Överväg behandling med DMSO.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-05-16
  extravaseringsrubrik

 2. Version: 1.4     2024-01-30
  Hänvisning handhavnade

 3. Version: 1.3     2023-05-31
  Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till: inkompatibelt med Natriumklorid.

 4. Version: 1.2     2023-03-22
  Text Hållbarhet har uppdaterats.

 5. Version: 1.1     2023-03-13
  Hållbarheten har ökats till 48 timmar, enligt FASS. Spoldropp Glukos 50 mg/mL används.