Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den rekommenderade doseringen av aprepitant är 125 mg oralt en gång dagligen en timme före påbörjande av cytostatikabehandling Dag 1, och 80 mg oralt en gång dagligen Dag 2 och 3.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Terminal halveringstid varierar mellan 9 och 13 timmar.
Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Länkar till Fass

Referenser

 • ULIC svar interaktion

  Uppsala Läkemedelsinformationscentral (ULIC) svar på potentiell interaktion med vinkaalkaloider.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Hicka, ALAT förhöjning, dyspepsi, förstoppning, huvudvärk och nedsatt aptit är alla symtom som rapporterats förekomma, dock ingen i någon hög frekvens.
Graviditetsvarning
Fakta saknas, användning under graviditet och amning rekommenderas inte. Janusmed påpekar att störst risk hänför sig till antitumoral behandling som Aprepitant är tänkt att ges tillsammans med, var god se Janusmed.
Interaktion finns med hormonella preventivmedel och kan medföra försämrad effekt av hormonella preventivmedel under behandling och 28 dagar därefter. Kompletterande preventivmetoder bör användas under och 2 månader efter den sista dosen av aprepitant.
Interaktionsbenägen substans
Aprepitant är ett substrat, en måttlig hämmare och en inducerare av CYP3A4. Aprepitant är även en CYP2C9-inducerare. 
Under behandling med Aprepitant hämmas CYP3A4, efter avslutad behandling ger Aprepitant en övergående lätt induktion av CYP2C9, CYP3A4 och glukuronidering.

Samtidig administrering av CYP3A4-substrat och Aprepitant kan leda till ökade koncentrationer av CYP3A4-substrat. Aprepitant ska inte användas samtidigt med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Försiktighet vid samtidig administrering med orala CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt intervall. (Exempel på CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt intervall är; ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl och kinidin).
Samtidig administrering av kortikosteroider och Aprepitant kan medföra behov av sänkt dos kortikosteroid, se FASS.
Samtidig administrering av orala cytostatika som metaboliseras via CYP3A4 och Aprepitant kan kräva försiktighet. (Exempel på orala cytostatika som metaboliseras via CYP3A4 är etoposid och venorelbin.)
Samtidig administrering av Warfarin och Aprepitant medför behov av noggrann kontroll av INR, se FASS.
Samtidig administrering av hormonella antikonceptionsmedel och Aprepitant kan medföra försämrad effekt av hormonella antikonceptionsmedel under behandling och 28 dagar därefter, se FASS.
Samtidig administrering av irinotekan och Aprepitant skall ske med försiktighet då kombinationen kan ge en ökad toxicitet.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-04-29
  Lagt till hänvisning handhavande.

 2. Version: 1.3     2024-02-08
  antiemetikagrupp önskan gravvarning.

 3. Version: 1.2     2023-12-14
  uppdaterad pga interaktion

 4. Version: 1.1     2020-12-17
  tillägg övrig anvisning läkemedel