Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den rekommenderade doseringen av aprepitant är 125 mg oralt en gång dagligen en timme före påbörjande av cytostatikabehandling Dag 1, och 80 mg oralt en gång dagligen Dag 2 och 3.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Terminal halveringstid varierar mellan 9 och 13 timmar.

Länkar till Fass

Referenser

  • ULIC svar interaktion

    Uppsala Läkemedelsinformationscentral (ULIC) svar på potentiell interaktion med vinkaalkaloider.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4. Försiktighet om patienten står på warfarin, INR-värden måste kontrolleras noga. Dos för kortikosteroid, se FASS.
Försiktighet vid samtidig peroral administration av vinorelbin.