Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur
48 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
APL differentieringssyndrom vanligt (feber, dyspné, ökad vikt, lunginfiltrat och pleurala eller perikardiella utgjutningar, med eller utan leukocytos.) Syndromet kan vara dödligt. Vid första tecken på syndrom, avbryt tillfälligt behandling, ge högdossteroider och eventuellt tillägg av diuretika. Behandling Arseniktrioxid eventuellt möjligt att återta när symtom avklingat, se FASS angående dosjustering.
I övrigt leukocytos vanligt, liksom neutropeni, pancytopeni, trombocytopeni och anemi. Hyperleukocytos förekommer, eventuell behov av hydroxiurea, se FASS.
Hjärttoxicitet
QTc förlängning vanligt, därav risk för allvarliga arytmier. Allvarliga arytmier endast fåtal fall. EKG och elektrolytkontrollbehov (kalium, kalcium, magnesium och kreatinin). Eventuell utsättning av annan samtidig medicinering med ökad risk för QTc förlängning eller arytmi. Eventuellt tillfälligt uppehåll i behandling med Arseniktrioxid, korrigera elektrolyter och därefter eventuell återstart av behandling när QT tid normaliserats, för dosjustering, se FASS.
Elektrolytrubbning
Hypokalemi, hypomagnesemi, hypernatremi vanligt. Kan bli uttalade.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Om grad 3 eller mer, avbrytes behandlingen tills avklingat och därefter återinsättning med dosjustering, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré och buksmärta vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt.
CNS påverkan
Parestesi, yrsel och huvudvärk vanligt.
Neuropati
Neuropati vanligt. Dock de flesta lindriga till medelsvåra och reversibla efter avslutad behandling.
Endokrinologi
Hyperglykemi, vanligt, kan bli uttalad.