Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Mylan anger denna stabilitet i FASS. Accord anger 7 dygn, rumstemperatur och kallt. Teva anger 24 timmar i rumstemperatur och 72 timmar kallt.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
30 dygn Kallt
30 dygn Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
APL differentieringssyndrom vanligt (feber, dyspné, ökad vikt, lunginfiltrat och pleurala eller perikardiella utgjutningar, med eller utan leukocytos.) Syndromet kan vara dödligt. Vid första tecken på syndrom, avbryt tillfälligt behandling, ge högdossteroider och eventuellt tillägg av diuretika. Behandling Arseniktrioxid eventuellt möjligt att återta när symtom avklingat, se FASS angående dosjustering.
I övrigt leukocytos vanligt, liksom neutropeni, pancytopeni, trombocytopeni och anemi. Hyperleukocytos förekommer, eventuell behov av hydroxiurea, se FASS.
Hjärttoxicitet
QTc förlängning vanligt, därav risk för allvarliga arytmier. Allvarliga arytmier endast fåtal fall. EKG och elektrolytkontrollbehov (kalium, kalcium, magnesium och kreatinin). Eventuell utsättning av annan samtidig medicinering med ökad risk för QTc förlängning eller arytmi. Eventuellt tillfälligt uppehåll i behandling med Arseniktrioxid, korrigera elektrolyter och därefter eventuell återstart av behandling när QT tid normaliserats, för dosjustering, se FASS.
Elektrolytrubbning
Hypokalemi, hypomagnesemi, hypernatremi vanligt. Kan bli uttalade.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Om grad 3 eller mer, avbrytes behandlingen tills avklingat och därefter återinsättning med dosjustering, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré och buksmärta vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt.
CNS påverkan
Parestesi, yrsel och huvudvärk vanligt.
Neuropati
Neuropati vanligt. Dock de flesta lindriga till medelsvåra och reversibla efter avslutad behandling.
Endokrinologi
Hyperglykemi, vanligt, kan bli uttalad.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-01-30
    Hänvisning handhavande

  2. Version: 1.1     2023-03-13
    Hållbarhet har uppdaterats till 30 dygn.