Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Atezolizumab 15 ml injiceras subkutant i låret under ungefär 7 minuter. Ett subkutant infusionsset (t.ex. vingförsett/fjäril) rekommenderas. Administrera INTE lösningen som finns kvar i slangen till patienten. Injektionsstället ska alterneras mellan vänster och höger lår. Nya injektioner ska ges minst 2,5 cm från det tidigare injektionsstället och aldrig i områden där huden är röd, har blåmärken, är öm eller hård. 

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Låt flaskan med Atezolizumab blir rumstempererad. Flaskan får inte skakas. Dra upp hela innehållet i flaskan till en 20 mL spruta. 
Inför administrering


  • Anslut ett infusionsset för subkutan injektion (t.ex. vingförsett/fjäril) med en 23-25G injektionsnål av rostfritt stål. Den kvarvarande volymen i infusionssetet får INTE överskrida 0,5 mL.

  • Fyll infusionssetet med lösningen, stoppa innan vätskan når nålen.

  • Sprutan ska innehålla 15 ml av lösningen efter att infsuionssetet fyllts, avlägsna eventuell överflödig volym från sprutan.

  • Administrera omedelbart för att undvika att nålen täpps till.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 timmar Rumstemperatur
30 dygn Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Observera att biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.
Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Infusionsrelaterad reaktion förekommer.
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni förekommer.
Andningsvägar
Andnöd och hosta vanligt. Pneumonit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, diarré och minskad aptit vanligt. Kolit förekommer. Pankreatit finns rapporterat. Kolit och pankreatit kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Hepatit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Njurtoxicitet
Nefrit har rapporterats i enstaka fall, följ njurfunktion. Eventuellt kortikosteroidbehandling, se FASS.
Endokrinologi
Immunrelaterade endokrinopatier. Hyponatremi, hypo- och hyperkalemi, hypo- och hyperkalcemi och hypomagnesemi. Sköldkörtelfunktionsrubbningar förekommer. Hyperglykemi. Enstaka fall av binjurebarksvikt, diabetes och hypofysit.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt.
Svåra hudbiverkningar har rapporterats i sällsynta fall, inklusive Stevens Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Monitorera hudbiverkan, gör uppehåll i behandling och utred vid misstanke om svår hudbiverkan, utsätt vid diagnos, se FASS. Extra försiktighet vid tidigare allvarlig hudreaktion på annan immunstimulerande behandling.
CNS påverkan
Huvudvärk. Perifer neuropati.
Rapporter finns om icke-infektiös meningit, Guillain-Barrés syndrom och myasteniskt syndrom.
Smärta
Ledsmärta och muskelsmärta vanligt.
Övrigt
Trötthet / fatigue vanligt. Feber.
Reaktion vid injektionsstället förekommer.
Hjärttoxicitet
Myokardit fallrapporter.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2024-03-05
    Regimen fastställdes.