Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Berett Azacitidin injiceras subkutant (injektionsnålen sticks in i 45-90° vinkel) med en 25 gauge injektionsnål i överarmen, låret eller buken.
Högre doser än 4 ml injiceras på två skilda ställen. Injektionsstället skall roteras. Nya injektioner skall ges minst 2,5 cm från det tidigare injektionsstället.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Ingen suspension skall tryckas ut ur injektionsnålen före injektion för att minska incidensen av lokala reaktioner vid injektionsstället.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys   

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Azacitidin löses upp med KALLT Sterilt vatten 4 ml . Skaka kraftigt tills enhetlig grumlig suspension erhållits, styrka 25 mg/ml. Resuspenderas omedelbart före administration.
Olika hållbarheter anges av olika tillverkare, flera anger den angivna hållbarheten på 22 timmar kallt. Azacitidine Sandoz anger: "har den kemiska och fysiska stabiliteten vid användning i det rekonstituerade läkemedlet visats vid 2-8 °C för 36 timmar lagras i injektionsflaskan och i 30 timmar vid 2-8 °C om de förvaras i sprutan.", se FASS.
Om inte kallt Sterilt vatten används är hållbarheten 1 timme vid rumstemperatur och 8 timmar kallt, enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
22 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Blödningar förekommer, framför allt hos trombocytopena patienter. (Inkluderande blåmärken, näsblod och munblödning till mer ovanliga händelser som gastrointestinal och intracerebral blödning.)
Infektionsrisk
Myelosuppression kan ge ökad infektionsrisk. Luftvägsinfektioner, neutropen sepsis, herpes simplex, urinvägsinfektion omnämns som vanliga.
Nekrotiserande fasciit har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, diarré och förstoppning mycket vanligt. Buksmärta vanligt.
Blödning inklusive blödning i mun förekommer. Stomatit förekommer.
Aptitnedgång och viktnedgång förekommer.
Hudtoxicitet
Reaktioner vid injektionsstället är mycket vanliga (inkluderar rodnad, smärta, blödning och i sällsynta fall nekros vid injektionsstället). Mjukdelsinfektioner kan också förekomma vid injektionsstället där nekrotiserande fasciit har rapporterats.
Klåda, utslag generellt förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin och njursvikt förekommer. Renal tubulär acidos finns rapporterat.
Eventuellt behov av dossänkning eller uppehåll av behandling, se FASS.
Minskning av urinmängder skall uppmanas att rapporteras.
Levertoxicitet
Leversvikt har rapporterats hos patienter med omfattande tumörbörda på grund av metastaserande sjukdom.
Andningsvägar
Andfåddhet/dyspné förekommer. Pleuravätska förekommer.
Övrigt
Trötthet, yrsel och huvudvärk vanligt. Feber vanligt.
Muskuloskelettal smärta (inklusive ryggsmärta) och ledsmärta vanligt.
Tumörlyssyndrom
Tumörlyssyndrom omnämns, men i tabell uppges det som sällsynt.
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.4     2024-02-06
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.3     2023-04-04
    Hållbarheten har uppdaterats.

  3. Version: 1.2     2023-03-13
    Hållbarhetsuppgifterna har kompletterats.