Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

För intravenös infusion under minst 30 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Rumstemperera flaskorna med substans ca 10 min före upplösning.
Lös varje flaska á 100 mg med 2 ml sterilt vatten. Snurra flaskan försiktigt och skaka ej. Koncentrationen i stamlösningen blir 50 mg/ml. Stamlösningen är hållbar 4 timmar kallt eller rumstemp. Lösningen är klar-halvklar, gul-brun. 
Tillsätt beräknad mängd läkemedel till infusionsvätskan. Blanda genom att vända försiktigt. 

Koncentrationsintervall: 0,2-2 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
6 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Infusionsrelaterade reaktioner vanliga, oftast grad 1-2. Om grad 2 eller högre, reduceras infusionshastigheten eller avbryts infusionen, premedicinering inför efterföljande infusioner, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni mycket vanligt, grad 3-4 ej ovanligt, kan leda till blödningar, enligt FASS dock inga grad 4 eller 5 blödningshändelser rapporterade.
Anemi mycket vanligt. Leukopeni, neutropeni och lymfopeni vanligt.
Infektionsrisk
Pneumoni vanligt, kan bli allvarlig. Övre luftvägsinfektioner förekommer, oftast grad 1-3.
Ögonpåverkan
Keratopati (hornhinnebiverkningar/skada) mycket vanligt, mikrocystliknande förändringar i hornhinnans epitel identifierade vid ögonundersökning, med eller utan symtom (nedsatt synskärpa, dimsyn och symtom på torra ögon). Ögonstatus kontroll inför behandlingsstart och inför de följande behandlingskurerna och vid behov. Anamnes på torra ögon medför ökad risk. Som profylax ges tårersättningsmedel utan konserveringsmedel minst 4 gånger per dag under behandlingen. Undvik kontaktlinser tills avslutad behandling. Eventuellt behov av dosjustering eller uppehåll, se FASS.
Rapporter finns om hornhinnesår (ulcerös och infektiös keratit). Ljuskänslighet och ögonirritation förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och diarré vanligt, oftast milda. Kräkningar förekommer.
Övrigt
Trötthet vanligt. Förhöjda ALAT, ASAT förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-02-06
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.0     2021-06-03
    Regimen fastställdes.