Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Bendamustin löses i Sterilt vatten,10 ml per 25 mg, 40 mL per 100 mg, ger stamlösning 2,5 mg/mL. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen. Blanda.
OBS! Hållbarhet 3,5 tim vid rumstemperatur. Hållbarheter, se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Infusionsreaktioner har varit vanliga i kliniska prövningar. Symtomen är oftast lindriga och omfattar feber, frossbrytningar, klåda och utslag. I sällsynta fall har allvarliga reaktioner förekommit.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling).

Undvik om möjligt samtidig administrering av allopurinol vid bendamustin (misstänks som utlösande faktor för allvarlig hudbiverkan vid bendamustinbehandling). Förebyggande av tumörlyssyndrom kan ske med förbehandling steroid och allopurinol, riklig hydrering vid bendamustingivandet, uratkontroll och eventuell behandling med rasburikas (Fasturtec).
Hudtoxicitet
Kortikosteroid
Hudutslag, hudreaktioner och bullöst exantem har rapporterats. Vid behov ges systemiska steroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Övrigt
Vid extravasering klassad som irriterande, följ instruktion om kylbehandling, se stöddokument om extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.3     2023-04-04
  Information under Spädning uppdaterad.

 3. Version: 1.2     2022-11-10
  starkt vävnadsretande bytt till övrigt o korr text tumörlys

 4. Version: 1.1     2022-11-10
  Tagit bort biverkan -starkt vävnadsretande enl nytt stöddokument.