Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den första dosen ska ges som en intravenös infusion på 90 minuter. Om den första infusionen tolereras väl, kan den andra dosen ges på 60 minuter. Om 60-minutersinfusionen tolereras väl, kan alla påföljande doser ges på 30 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Koncentrationsintervall: 1,4-16,5 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
CNS påverkan
Radiologi
PRES (Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom) enstaka fallrapporter finns. Symtomen kan vara kramper, huvudvärk, mentala förändringar, synrubbning, eller kortikal blindhet, med eller utan hypertension. Diagnos kräver bekräftande datortomografi/MR undersökning. Behandla symtom, sätt ut Bevacizumab.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Förstoppning, diarré, buksmärtor, stomatit och rektal blödning relativt vanligt. Viss ökad risk för tarmperforationer finns, tidigare strålning mot området eller inflammatoriska processer i buken kan ge högre risk för detta. Avbryt behandlingen vid perforation. Även fistelbildning finns rapporterat, se FASS.
Hypertoni
Blodtryck
Hypertension vanligt. Behov av adekvat antihypertensiv behandling. Permanent utsättning Bevacizumab om okontrollerbar hypertoni trots behandling, eller vid hypertensiv kris eller hypertensiv encefalopati.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
U-albumin
Särskilt hos hypertensionspatienter. Kontroll av proteinuri med urinsticka rekommenderas innan start och under behandling. Permanent utsättning vid proteinuri av grad 4 (nefrotiskt syndrom).
Sämre sårläkning
Behandling påbörjas tidigast 28 dagar efter större kirurgiska ingrepp eller då operationssåret helt har läkt.
Tromboembolism
Radiologi
Kliniska prövningar visade signifikant ökad risk för tromboemboliska komplikationer (både arteriella och venösa). Dessutom ökad risk för tumörblödningar, t ex vid behandling av lungcancer.
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni, leukopeni, neutropeni registrerat som vanlig biverkan inkluderande neutropen feber.