Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Glömd dos - ta inte dubbel dos (två doser på en gång) för att kompensera för en glömd dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi förekommer.
Endokrinologi
Värmevallningar mycket vanliga.
Gynekomasti och ömhet bröst vanligt, inte alltid reversibelt, framför allt ej efter långvarig behandling. Förebyggande bröstbestrålning erbjuds därför vid tänkt långvarig behandling. 
Erektil dysfunktion förekommer.
Nedsatt glukostolerans har rapporterats vid kombination med LHRH agonister, kontroll av blodglukos bör då övervägas.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Illamående, diarré och buksmärta förekommer.
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden förekommer, sällan allvarliga, oftast övergående. Leversvikt har rapporterats inklusive dödsfall . Följ levervärden regelbundet, de flesta förändringar inträffar inom de första 6 månaderna. 
Hudtoxicitet
Hudutslag förekommer, eventuellt vanligare vid högre dosering. Alopeci/håravfall, torr hud och klåda förekommer. Ljuskänslighetsreaktioner har rapporterats i sällsynta fall, undvik direkt exponering för solljus, solkräm kan övervägas.
Andningsvägar
Interstitiell lungsjukdom har rapporterats inklusive dödsfall. Utred vid misstanke på förvärrade eller nytillkomna lungsymtom så som dypsné, hosta och feber.
Njurtoxicitet
Hematuri förekommer.
Hjärttoxicitet
Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, varför försiktighet vid anamnes på förlängning av QT-intervall eller samtidig behandling med andra läkemedel som kan ge förlängning av QT-intervall.
Hjärtinfarkt och hjärtsvikt omnämns, där risk ökar vid kombination med LHRH-agonist. 
Övrigt
Minskad lust (libido)och depression förekommer.
Yrsel och sömnighet förekommer.
Asteni/trötthet förekommer. 
Ödem (svullnad) och viktuppgång förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Vid samtidig administrering av warfarin med bikalutamid rekommenderas noggrann kontroll av INR då warfarinets effekt kan öka. (Bikalutamid kan tränga undan warfarin från dess proteinbindningsställen.)
Samtidig administrering av läkemedel som kan förlänga QT-intervall eller antiarytmika med bikalutamid bör ske med försiktighet, då bikulatamid i sig kan förlänga QT-intervall.
Samtidig administrering av läkemedel med snävt terapeutiskt index och som är substrat för cytokrom P450 med bikulatamid bör ske med försiktighet då ökade koncentrationer av dessa läkemedel skulle kunna ske, se FASS.
Kontraindikation för samtidig administrering av terfenadin, astemizol och cisaprid med bikalutamid föreligger, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.1     2022-04-07
    Endokrin justering bröstbestrålning

  3. Version: 1.0     2022-03-31
    Regimen fastställdes.