Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: E/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 30 000E
Max ackumulerad dos: 300 000E

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Enhet bytt till E/m2 för att följa rekommenderade dosenheter och minska risken för fel. På läkemedelsförpackningen används fortfarande IE och dosering angivet i IE/m2.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Bleomycin löses i isoton natriumklorid 5 ml per 15 000 E, ger stamlösning 3 000 E/ml. Ordinerad dos dras upp i en spruta och sätts till infusionspåsen, blanda väl.
Spädning i Glukos ska undvikas, ger sämre stabilitet.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • The Cytotoxics Handbook. Fourth Edition. Edited by Allwood, M; Stanley A; Wright P

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Feber och frossa infusionsdagen är vanligt, oftast endast symtomatiskt.
CAVE syrgas
Ökar risk för lungtoxicitet. Reducering av syrgasbehandling vid operation.
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni. Dos- och åldersrelaterad när totaldosen överstiger 300 000 IE. Andningsbesvär eller auskultatoriska biljud bör föranleda utredning och paus i behandlingen tills orsak klarlagd. Bredspektrumantibiotika och kortikosteroider ges frikostigt vid misstanke. Ökad risk även vid lägre doser vid hög ålder, strålbehandling av thorax, nedsatt njurfunktion, andra lungsjukdomar, hög syrgastillförsel (exempelvis vid operation), thoraxkirurgi.
Hypotension
Blodtryck
Ortostatisk hypotension, överväg adekvat behandling.
Hudtoxicitet
Kan ge övergående, långvarig hyperpigmentering/missfärgning av huden.