Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

pH i bruksfärdig lösning anges till 4-7.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Bortezomib 3,5 mg löses upp med 3,5 ml Natriumklorid 9 mg/ml, ger koncentrationen 1 mg/ml. Förvaras i skydd för ljus.
Ett flertal företag tillhandahåller Bortezomib. Längst hållbarhet anger STADA med "28 dagar vid 2 – 8 °C skyddad från ljus, 7 dagar vid 25 °C skyddad från ljus eller 24 timmar vid 25 °C i vanlig inomhusbelysning vid förvaring i originalflaskan och/eller i en polypropeninjektionsspruta.", se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 dygn Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • Carati et al. Stability of bortezomib reconstituted under clinical use conditions in original vials and polypropylene syringes at 4 C and room temperature. Eur J Hosp Pharm 2012; 19:428-431.

  • Walker, Charbonneau, Law. Stability of Bortezomib 2.5 mg/mL in Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (23°C). Can J Hosp Pharm v.67(2); Mar-Apr 2014

  • Patel T, Sewell G. Extended stability studies on bortezomib injection and infusions od cisplatin and pemetrexed (all Accord Healthcare). Stabilis Newsletter, nr 41, juni 2018.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning är vanliga biverkningar.
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati förekommer, mestadels sensorisk, men rapporter om motorisk påverkan finns.
Hypotension
Blodtryck
Ortostatisk hypotension förekommer, ett fåtal av dessa inkluderar svimningsepisoder. Se över blodtrycksmedicinering i övrigt, hydreringssituation och eventuellt behov av mer specifik behandling.
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.