Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört bör undvikas. Även Omeprazol och andra protonpumpshämmare bör undvikas.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Leverfunktionsprover ska tas före behandlingsstart och under de första tre månaderna, därefter vid behov. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar och buksmärtor vanligt. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS. Gastrointestinala blödningar har rapporterats.
Pankreatit ovanligt, men om lipasökning samtidigt med buksymtom ska behandling avbrytas under utredning, se FASS.
Vätskeretention
Vätskeretention förekommer och kan bli uttalad. Exempelvis perifert ödem, pleuravätska eller perikardiell utgjutning. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS, i övrigt standardbehandling mot respektive vätskeansamling.
Hjärttoxicitet
QTc-förlängning har rapporterats, varför försiktighet skall iakttas hos patienter med ökad risk för QTc-förlängning sedan tidigare (hjärtinfarkt, hjärtsvikt, bradykardi eller har andra läkemedel med ökad risk för QTc-förlängning). EKG före behandlingsstart och sedan vid behov. Elektrolytkontroll före behandlingsstart.
Njurtoxicitet
Njurfunktionsnedsättning förekommer. Kan ske som en försämring över tid. Njurfunktionskontroll före behandlingsstart och därefter fortsatt under behandling. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, urtikaria, klåda och akne förekommer. Rapport finns om allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, frekvens dock okänd.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Reaktivering av Hepatit B har rapporterats.
Övrigt
Huvudvärk, yrsel, trötthet, fatigue vanligt. Ledvärk och ryggsmärta vanligt, muskelsmärta i övrigt förekommer. Tinnitus förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning av Bosutinib och starka och måttliga CYP3A-hämmare bör undvikas då koncentrationen av Bosutinib i plasma ökar. (Exempel på starka CYP3A-hämmare: itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin, nefazodon, mibefradil, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, boceprevir, telaprevir, grapefruktprodukter t.ex. grapefruktjuice.) (Exempel på måttliga CYP3A-hämmare: flukonazol, ciprofloxacin, erytromycin, diltiazem, verapamil, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepitant, crizotinib, imatinib.)
Samtidig användning av starka CYP3A-inducerare bör undvikas då koncentrationen av Bosutinib i plasma sjunker. (Exempel på starka CYP3A-inducerare: bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcillin.)
Protonpumpshämmare bör undvikas då koncentrationen av Bosutinib sjunker vid samtidig användning.
Samtidig användning av läkemedel med risk för QT-förlängning bör undvikas. (Exempelvis: klorokin, halofantrin, klaritromycin, domperidon, haloperidol, metadon och moxifloxacin, men även antiarrytmika som amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin och sotalol.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.