Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 180mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som intravenös infusion under 30 minuter.
Om patienten väger över 100 kg ska dosen beräknas för 100 kg. Rekommenderad dos är 1,8 mg/kg, vilket ger en maxdos på 180 mg.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Brentuximab vedotin 50 mg löses med 10,5 ml Sterilt vatten. Vattenstrålen riktas mot glasväggen och pulvret löses genom att försiktigt svänga runt flaskan,
SKAKA EJ! Stamlösningens koncentration är 5 mg/ml.
Ordinerad dos sätts till infusionspåsen med Natriumklorid 9 mg/ml. Blandas försiktigt!
Går att blanda också med Glukos 50 mg/ml.

Koncentrationsintervall: 0,4-1,2 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Antihistamin
Paracetamol
Kortikosteroid
Övervakning under och efter infusion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk.
Neuropati
Monitorering
Perifer neuropati, framförallt sensorisk, men även motorisk. Vanligt, kan bli uttalad. Ofta reversibel, men tid till besvärsfrihet kan variera. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller utsättning av behandling, se FASS.
CNS påverkan
Fallrapporter med progressive multifokal leukoencefalopati (PML) finns. Risk kan vara relaterad till tidigare kemoterapi. PML kan misstänkas vid nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken hos patienter (exempelvis: förändrat humör, minne, kognition, koordination, motorisk svaghet/pares, tal eller synrubbning), för handläggning vid misstanke se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Diarré, illamående, kräkning, obstipation och buksmärta vanligt. Pankreatit har rapporterats.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda transaminaser förekommer. Fallrapporter om allvarlig levertoxicitet, riskökning möjligt samband med tidigare leversjukdom, förhöjda transaminaser vid behandlingsstart, komorbiditet och samtidig annan läkemedelsbehandling. Följ med blodprover, eventuell dosjustering, se FASS.
Hudtoxicitet
Klåda, utslag och alopeci vanligt. Fallrapporter finns om Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.
Övrigt
Huvudvärk, muskelvärk och ledvärk vanligt, oftast mild till måttlig.
Hosta och trötthet. Hyperglykemi. Viktminskning.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av Brentuximab vedotin och Bleomycin är kontraindicerad på grund av hög risk för pulmonell toxicitet, se FASS.
Samtidig administrering av Brentuximab vedotin med starka CYP3A4- och P-gp-hämmare förändrar inte koncentration av Brentuximab vedotin, men den antimikrotubulära substansen MMAE ökar och därav kan förekomsten av neutropeni öka. (Exempel på stark CYP3A4 och P-gp-hämmare är Ketokonazol.)
Samtidig administrering av Brentuximab vedotin med stark CYP3A4-inducerare förändrar inte koncentration av Brentuximab vedotin, men vissa studier antyder att mätbara MMAE metaboliter kan minska. (Exempel på stark CYP3A4-inducerare är Rifampicin.)

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-07-18
  Arkiverad ATC bytt, kontroller tillagda.

 2. Version: 1.5     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 3. Version: 1.4     2023-03-14
  Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till infusionstid och bakgrund till angiven maxdos.

 4. Version: 1.3     2020-09-17
  hematolgisk text uppdaterad

 5. Version: 1.2     2020-02-04