Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt eller grapefruktjuice samt johannesört bör undvikas.
Vid missad dos, tas nästa dos vid nästa ordinarie dostillfälle.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi mycket vanligt, dock oftast grad 1-2. Lymfocytopeni vanligt, oftast grad 1-2, enstaka grad 3-4.
Hypertoni
Hypertoni vanligt, inklusive grad 3. Följ blodtryck och behandla vid behov enligt sedvanliga riktlinjer för hypertoni. Eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion av Brigatinib, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer. Försiktighet vid samtidig behandling med mediciner med känd bradykardirisk. Eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion av Brigatinib, se FASS.
Andningsvägar
Hosta och andnöd mycket vanligt. Pneumonit (interstitiell lungsjukdom) förekommer, inklusive allvarliga. Vid misstanke om pneumonit görs behandlingsuppehåll med Brigatinib och utredning startas. Eventuell dosreduktion, se FASS.
Ögonpåverkan
Synstörningar vanliga, som till exempel dimsyn, dubbelseende och nedsatt synskärpa. Allvarligare synstörningar som makula ödem och katarakt (grå starr) finns som enstaka rapporter. Eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion, se FASS.
Övrigt
Förhöjt CK mycket vanligt. Muskelsmärtor, ryggsmärtor och ledsmärta vanligt. Eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Förhöjt serum lipas och amylas (förhöjda pancreas enzymer) mycket vanligt. Följ med blodprover under behandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion, se FASS.
Illamående, diarré, kräkningar, förstoppning, buksmärtor och nedsatt aptit mycket vanligt. Muntorrhet och stomatit vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover mycket vanligt. Följ med blodprover under behandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion, se FASS.
Endokrinologi
Hyperglykemi mycket vanligt. Följ med blodprover under behandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller dosreduktion, se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning med starka CYP3A4-hämmare ska undvikas.
Exempel på starka CYP 3A4-hämmare är indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, telitromycin, troleandomycin), antimykotika (t.ex. ketokonazol, vorikonazol), mibefradil och nefazodon.
Samtidig användning med starka eller måttliga CYP3A4-inducerare ska undvikas.
Exempel på starka CYP3A4-inducerare är bland andra rifampicin, karbamazepin, fenytoin, rifabutin, fenobarbital och johannesört.
Exempel på måttliga CYP3A4-inducerare är bland andra efavirenz, modafamil, bosentan, etravirin och nafcillin.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.1     2020-06-17
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.