Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Flera beredningsformer och läkemedel finns registrerade med samma aktiva substans och för flera diagnoser. De är inte utbytbara. Säkerställ rätt beredningsform (injektionslösning eller implantat)
Buserelin (Suprefact): Lösning 1 mg/ml för subkutan injektion. 
Buserelin Depot (Suprefact depot): Sprutans innehåll (3 implantatstavar, motsvarande 9,45 mg buserelin) injiceras subkutant i bukväggen.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Värmevallningar vanliga.
Minskad libido (sexuell lust) och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer.
Gynekomasti förekommer.
Övrigt
Humörförändringar och depression förekommer. Sömnbesvär finns rapporterat.
Hudtoxicitet
Reaktioner vid injektionsstället (svullnad, smärta) förekommer. Rodnad, klåda, utslag har rapporterats, fallrapporter om allvarligare allergiska reaktioner. Ökad eller minskad huvud- eller kroppsbehåring finns rapporterat.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Parestesi finns rapporterat.
Endokrinologi
Minskad glukostolerans. Visst samband mellan GnRH-agonist och risk för kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, angina, stroke) finns rapporterat i epidemiologiska studier.
I början av buserelinbehandling kan man se testosteronförhöjning, vilket bland annat kan leda till skelettsmärta vid skelettmetastaser, risk för trombos, försämrat urinflöde. För att minska dessa effekter rekommenderas antiandrogen behandling inför och under den första tiden med buserelinbehandling, se FASS.
Övrigt
Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.
Hjärttoxicitet
Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.0     2023-03-02
    Regimen fastställdes.