Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Använd ett infusionsset med inbyggt filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 -5 mikrometer).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Okonjugerad monoklonal antikropp, läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 3 (grön) länk  
 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda försiktigt.

Koncentrationsintervall: 1-20 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
8 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Infusionsreaktioner vanliga, men oftast grad 1-2. Avbryt eller sänk infusionshastighet, se FASS.
Andningsvägar
Immunrelaterad pneumonit förekommer. Utred vid misstanke. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt, stomatit förekommer.
Immunrelaterad kolit har rapporterats. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer.
Immunrelaterad hepatit har rapporterats. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering, antidiarrémediciner och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Endokrinologi
Immunrelaterade endokrinopatier har observerats med olika frekvens. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering, eventuell hormonsubstitution och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Hypothyreos förekommer och hyperthyreos har rapporterats. Följ thyroideavärden, före och under behandling.
Binjurebarksvikt ovanligt, liksom hypofysit och diabetes mellitus.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt.
Immunrelaterade hudbiverkningar, inklusive allvarliga reaktioner så som Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har rapporterats. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin förekommer.
Immunrelaterad nefrit har rapporterats. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Dosjustering och kortikosteroidbehandling, tillfälligt uppehåll eller permanent avbrytande av behandling, se FASS.
Övrigt
Fatigue vanligt. Muskel och ledvärk förekommer.
Immunologisk reaktion
Antikroppsutveckling finns rapporterat. Inga neutraliserande antikroppar har setts, ingen förändrad farmakokinetik eller säkerhetsprofil har noterats.
Ögonpåverkan
Keratit enstaka fallrapporter.
Hjärttoxicitet
Myokardit och perikardit enstaka fallrapporter.
CNS påverkan
Fallrapporter finns om: meningit, paraneoplastisk encefalomyelit, Guillan-Barres syndrom, myasteni, demyeliniserande polyradikuloneuropati och perifer neuropati.
Hematologisk toxicitet
Anemi och lymfopeni finns rapporterat, oftast grad 1-2. Företagsbekräftade uppgifter.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.

  2. Version: 1.2     2019-12-16
    Bytt till substans från substansregistret