Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kapslarna tas en gång dagligen, vid ungefär samma tid varje dag.
Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört får ej intas under pågående behandling.
Vid kräkning tas inga nya kapslar förrän nästa schemalagda dos. Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:
Läkemedel som inte kräver skyddsutrustning vid hantering.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi mycket vanligt, oftast grad 1 - 2, kan dock nå grad 3 - 4.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkning mycket vanligt, kan bli uttalade. Buksmärtor, aptitnedgång och förstoppning vanligt. Dyspepsi och refluxbesvär relativt vanligt. Symtomlindrande behandling och eventuell vätskeersättning vid behov. Eventuellt behov av dosminskning eller uppehåll av Ceritinib, se FASS.
Levertoxicitet
Transaminasförhöjningar mycket vanliga, även vanligt med grad 3 och 4 förhöjningar. Förhöjning av bilirubin ovanligt. Bestående leverskador mycket ovanligt. Eventuell dosminskning eller avslut av Ceritinib, se FASS.
Endokrinologi
Hyperglykemi vanligt, kan bli uttalad. Ökad risk hos diabetiker och patienter med glukosintolerans. Kan innebära behov av start eller optimering av antihyperglykemisk behandling, för eventuell dosminskning av Ceritinib, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi eller förlängd QTc förekommer, eventuell dosminskning eller uppehåll av Ceritinib, se FASS.
Andningsvägar
Pneumonit förekommer, oftast reversibelt efter utsättning av Ceritinib.
Övrigt
Förhöjda värden av lipas och/eller amylas förekommer, fall med pancreatit finns rapporterat. Följ värden och för eventuell dosminskning av Ceritinib, se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Undvik samtidig användning av starka CYP3A hämmare (bland andra ritonavir, sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol och nefazodon).
Undvik samtidig användning av starka CYP3A-inducerare (t.ex. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och johannesört).
Undvik samtidig administrering av Ceritinib och CYP3A-substrat med snävt terapeutiskt index (då dessa preparats effekt kan förändras av Ceritinib t.ex. astemizol, cisaprid, ciklosporin, ergotamin, fentanyl, pimozid, kinidin, takrolimus, alfentanil och sirolimus) och CYP2C9-substrat med snävt terapeutiskt index (t.ex. fenytoin och warfarin).
Ytterligare interaktioner, se FASS.
Övrigt
Trötthet mycket vanligt.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2024-04-29
  Lagt till hänvisning handhavande.

 2. Version: 1.3     2020-10-07
  Lagt till filnamn vid export

 3. Version: 1.2     2020-02-13
  Tidigare löd texten: Kapslarna måste tas på fastande mage och ingen föda får intas under minst två timmar före och två timmar efter intag av kapslarna. Har ändrats till "en gång daglgen tillsammans med föda, vid samma tidpunkt varje dag. Har kollats med Novartis och ändringen skedde våren 2018!

 4. Version: 1.1     2020-02-11
  Lagt till info om grapefrukt och johannesört.