Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

För initialdosen rekommenderas en infusionstid på 120 minuter. För påföljande doser är den rekommenderade infusionstiden 60 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tag infusionspåse av passande storlek med steril Natriumklorid 9 mg/ml. Beräkna erforderlig volym Cetuximab. Töm ut motsvarande volym av Natriumkloridlösningen från infusionspåsen och sätt till önskad volym av Cetuximab.
Cetuximab kan också ges outspädd via infusions- eller sprutpump, se FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.A

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Antihistamin
Kortikosteroid
Infusionsrelaterade reaktioner förekommer, kan bli allvarliga.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Kortikosteroid
Infektionsbehandling/profylax
Hudbesvär mycket vanligt, oftast milda, men uttalade besvär förekommer. Acneliknande utslag mycket vanligt. Utslag, torr hud, klåda och nagelbesvär (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion) vanligt. Enstaka rapporter om allvarliga hudreaktioner. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Överväg profylaktisk tetracykliner och mild kortisonkräm, se FASS. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling, dosjustering eller utsättning, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkning vanligt.
Elektrolytrubbning
Elektrolyter
Gradvis sjunkande magnesiumhalter i serum förekommer ofta och kan leda till allvarlig hypomagnesemi som är reversibel efter utsättande.
Ögonpåverkan
Biverkningskontroll
Vid tecken på keratit skall ögonläkare konsulteras. Behandling kan behöva avbrytas. Försiktighet hos patienter med anamnes på keratit, ulcerös keratit eller mycket torra ögon.