Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intraperitoneal

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Länkar till Fass

Referenser

  • Intraperitoneal cisplatin ovarian cancer

    He et al. Dense hyperthermic intraperitoneal chemotherapy with cisplatin in patients with stage III serous epithelial ovarian cancer: a retrospective study. BMC Cancer. 2021 Jun 27;21(1):738.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.
Övrigt
Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Neuropati förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.