Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intratekal

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som långsam injektion på 1-5 minuter direkt i cerebrospinalvätskan.
Får endast administreras intratekalt.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Flaskan värms till rumstemperatur i minst 30 minuter och vänds försiktigt upp och ned för att återsuspendera partiklarna precis innan ordinerad dos dras upp i spruta. Undvik kraftig omskakning!

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Kortikosteroid
Alla patienter ska ges dexametason 4 mg två gånger dagligen oralt eller intravenöst under fem dagar med start dagen för behandling med cytarabin intratekalt. Alternativt ges behandling med betametason.