Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

Högdos för barn: 1000 mg/m2 eller högre. 
Under 10 kg alternativt 1 års ålder beräknas grunddos utifrån kroppsvikt.
Konsultera alltid aktuellt protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Angiven hållbarhet anges av STADA, mejl från A-D Nielsen 2023-04-11. Koncentrationsintervall 0,2-12 mg/mL, utan ljusskydd. 
Accord anger i "Cytarabine Stability Data-Dilution Study Report" daterad 2018.10.18 följande: Koncentration 0,19 mg/mL och NaCl 0,9 %, 20-25 grader, 84 dygn. I Glukos 5 %, 7 dygn. Koncentration 7,6 mg/mL och NaCl 0,9 %, 20-25 grader, 84 dygn. I Glukos 5 %, inget resultat.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
14 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
14 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
14 dygn Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)
14 dygn Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk finns på grund av myelosuppression.
Tumörlyssyndrom
Hydrering
Urat
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
CNS påverkan
Vid högdos förekommer CNS påverkan (sänkt medvetande, dysartri och nystagmus). Perifer neuropati finns rapporterat.
Nedsatt njur- och leverfunktion, alkoholmissbruk och tidigare CNS behandling (strålbehandling) kan öka risken för CNS-toxicitet.
Ögonpåverkan
Kortikosteroid
Hemorragisk konjunktivit vanligt, behandling med kortisoninnehållande ögondroppar de första dygnen används för att förebygga eller minska symtomen.
Immunologisk reaktion
Kortikosteroid
Cytarabinsyndrom finns beskrivet (feber, myalgi, bensmärta, tillfällig bröstsmärta, hudutslag, konjunktivit och sjukdomskänsla), inträffar oftast 6-12 timmar efter administrering. Kortikosteroider kan förebygga eller minska symtom.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.8     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.7     2023-09-28
  Konsultera alltid aktuellt protokoll. barn.

 3. Version: 1.6     2023-07-27
  justerad text hemorragisk konjunktivit.

 4. Version: 1.5     2023-04-13
  Hållbarhetsinformationen har uppdaterats.

 5. Version: 1.4     2023-02-09
  Lagt till barnspecifik kommentar.

 6. Version: 1.3     2023-02-02
  används för barn

 7. Version: 1.2     2022-12-29
  kortikosteroid inlagd stödjande beh

 8. Version: 1.1     2022-12-29
  Granskad, uppdaterad, barnprojektet