Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

Spädningsanvisningar

Både 20 och 100 mg/ml kan ges intravenöst.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Tumörlyssyndrom
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller. Eventuellt profylax med Allopurinol. Eventuellt behov av Rasburikas (Fasturtec).
Ögonpåverkan
Hemorragisk konjunktivit vanligt, behandling med kortisoninnehållande ögondroppar kan förebygga eller minska symtomen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Inflammation av slemhinnan förekommer, exempelvis munsår / stomatit och diarré.
Immunologisk reaktion
Cytarabin syndrom förekommer (skelettsmärta, bröstsmärta, konjunktivit, feber, utslag, kroppsligt obehag, muskelsmärta). Kan eventuellt förebyggas eller minskas av kortikosteroider.