Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell. 
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Dakarbazin är ljuskänsligt. Alla beredda lösningar skall därför vara skyddade för ljus också under administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Dakarbazin löses i sterilt vatten, 10 ml per 100 mg, ger stamlösning 10 mg/ml. Späds sedan vidare.
Infusionspåsen ljusskyddas med skyddspåse!
Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
2 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

 • El Aatmani M, Poujol S, Astre C, Malosse F, Pinguet F.Stability of dacarbazine in amber glass vials and polyvinyl chloride bags. Am J Health-Syst Pharm, 59, Jul 15, 2002

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning mycket vanligt. Anorexi/viktnedgång vanligt.
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Levertoxicitet
Monitorering
Leverfunktion
Blodvärden
Förhöjda levervärden ovanligt. Enstaka rapporter om levernekros orsakad av ocklusion av hepatiska vener (veno-ocklusiv leversjukdom). Symtom inkluderar feber, eosinofili, buksmärtor, leverförstoring, gulsot och chock. Kan förvärras snabbt.
Extravasering
Extravasering kan ge svår smärta och lokal nekros. Klassas som stark risk för nekros (vesicant, (blåsbildande, brännskadeliknande) DNA bindande). Central infart rekommenderas.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) finns rapporterat. Hyperpigmentering, fotosensitivitet finns rapporterat. Erytem, exantem, urtikaria sällsynt.
Övrigt
Influensaliknande symptom finns rapporterat. Rodnad och parestesier i ansiktet finns rapporterat. 
Interaktionsbenägen substans
Dakarbazine metaboliseras av cytokrom P450 (CYP1A1, CYP1A2 och CYP2E1). 
Samtidig administrering av fenytoin med Dakarbazin ska undvikas då det kan leda till sänkt absorption av fenytoin från magtarmkanalen och därmed sänkta nivåer av fenytoin.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.5     2023-10-26
  grasnkad för barn, barnspec kommentar

 3. Version: 1.4     2023-06-08
  BC korrigerat

 4. Version: 1.3     2023-06-08
  Kryssat används för barn

 5. Version: 1.2     2023-06-08
  Uppdaterad

 6. Version: 1.1     2023-03-14
  Hållbarhet rumstemperatur ändrad till 2 timmar enligt FASS.