Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missas eller vid kräkning ska ingen extra dos tas.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) länk 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Hudutslag, torr hud och nagelförändringar mycket vanligt, kan bli uttalade. Klåda, håravfall (alopeci) och hand och fot syndrom (PPE) vanligt, kan bli uttalade. Solexponering ökar risken och kan förvärra redan pågående hudtoxicitet. Behov av återfuktande och mjukgörande hudprodukter, eventuellt behov av antibiotika och steroider. Eventuellt behov av dosjustering, uppehåll eller utsättning av behandling, se FASS
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, kan bli uttalad. Proaktiva åtgärder vid första tecken på diarré med vätskeintag och läkemedel mot diarré. Eventuellt behov av dosjustering och uppehåll eller utsättning av behandlingen, se FASS.
Kräkningar och illamående vanligt. Stomatit vanligt. Nedsatt aptit och smakförändringar.
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser (ALAT, ASAT) vanliga, rapport finns om mediantid 12 veckor till svårast episod av förhöjning. Leversvikt finns rapporterat. Regelbundna blodprovskontroller rekommenderas.
Ögonpåverkan
Konjunktivit förekommer. Keratit finns rapporterat.
Andningsvägar
Interstitiell lungsjukdom förekommer. Vid nytillkomna eller oförklarligt försämrade besvär av dyspné, hosta, feber bör utredning för interstitiell lungsjukdom startas och behandling med Dakomitinib tillfälligt avbrytas, se FASS.
Övrigt
Hypokalemi vanligt.
Trötthet inklusive asteni förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av protonpumpshämmare (PPI) skall undvikas då koncentrationen av Dakomitinib kan minska påtagligt. Lokala antacida och H2-receptorantagonister kan användas vid behov, men Dakomitinib ska administreras 2 timmar före eller 10 timmar efter intag av H2-receptorantagonister.
Samtidig administrering av läkemedel som främst metaboliseras av CYP2D6 ska undvikas då Dakomitinib kan öka koncentrationen av dessa läkemedel.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-04-29
    Lagt till hänvisning handhavande.